Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł (BGiOŚ.341-4/07)Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nasz znak: BGiOŚ.341-4/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na:

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł."

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.bip.grybow.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej zamawiającego tj. Biuletynie Informacji Publicznej lub Portalu Miasta Grybowa albo w Urzędzie Miejskim w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 22 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ 35,00 zł (cena nie zawiera kosztów przesyłki).

Przedmiot zamówienia:
     Udzielenie kredytu obrotowego, złotowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: Okres kredytowania: od 2007-06-15 do 2012-12-15

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
     1. Udokumentują, że spełniają wymogi zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
     2. Udokumentują, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez wykonawców opisanych w SIWZ.

Wadium w kwocie 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Kryteria oceny ofert: Cena - waga kryterium - 100%.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 6 w terminie do dnia 28 maja 2007 roku do godz. 10:30.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI

1. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [389 MB]. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [35 kB]. Załącznik nr 1 do SIWZ. Oferta.

3. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [33 kB]. Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie 1.

4. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [23 kB]. Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie 2.

5. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [23 kB]. Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie 3.

6. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [28 kB]. Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz osób i podmiotów.

7. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [7,8 MB]. Punkt 3.14.1: Sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2004 - 2006 sporządzone na drukach ustalonych przez Ministra Finansów w odpowiednim rozporządzeniu: rok 2004.

8. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [7,8 MB]. Punkt 3.14.1: Sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2004 - 2006 sporządzone na drukach ustalonych przez Ministra Finansów w odpowiednim rozporządzeniu: rok 2005.

9. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [8,0 MB]. Punkt 3.14.1: Sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2004 - 2006 sporządzone na drukach ustalonych przez Ministra Finansów w odpowiednim rozporządzeniu: rok 2006.

10. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [4,3 MB]. Punkt 3.14.2: Uchwała budżetowa Miasta Grybów na 2007 rok, oraz uchwały budżetowe z lat 2005-2006.

11. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [346 kB]. Punkt 3.14.3a: Opinie Regionalne Izby Obrachunkowej: o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości prognozy długu.

12. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [1,3 MB]. Punkt 3.14.3b: Opinie Regionalne Izby Obrachunkowej: o przedkładanych projektach budżetów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za lata 2005-2007.

13. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [2,1 MB]. Punkt 3.14.3c: Opinie Regionalne Izby Obrachunkowej: o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu za lata 2004-2006.

14. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [802 kB]. Punkt 3.14.4: Zaświadczenia: ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Urzędu Skarbowego o nieazaleganiu w podatkach.

15. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [1,2 MB]. Punkt 3.14.5: Statut Miasta Grybów.

16. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [193 kB]. Punkt 3.14.6: Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

17. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [1,3 MB]. Punkt 3.14.7: Bilans budżetu Miasta za lata 2004-2006.

18. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [421 kB]. ]. Punkt 3.14.8: Informacja o pożyczkach i kredytach długoterminowych zaciągniętych przez Miasto Grybów wg stanu na dzień 25 kwietnia 2007 roku.

Data publikacji: 2007-05-17

19. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [303 kB]. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł".

20. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [2,1 MB]. Załączniki do wyjaśnień.

Data publikacji: 2007-05-22

21. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [335 kB]. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł".

Data publikacji: 2007-05-23


Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Numer sprawy: BGiOŚ.341-4/07

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl,
www.bip.grybow.pl

Dotyczy przetargu nieograniczonego na
"Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł"

     Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163) Burmistrz Miasta Grybów zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł":

1. Wybrano ofertę wykonawcy:

  • Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Grybowie

  • Adres wykonawcy: Rynek 13, 33-330 Grybów

  • Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował niższą cenę.

  • Cena oferty: 121.185,03 zł

2. Nie odrzucono ofert.

3. Nie wykluczono wykonawców.

Data publikacji: 2007-05-29Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nr sprawy: BGiOŚ.341-4/07

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.bip.grybow.pl

Z A W I A D A M I A

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przedmiot zamówienia: "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł"

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: 2007-05-28 w Urzędzie Miejskim w Grybowie, Rynek 12, Pok. Nr 12

W oparciu o kryterium: cena - waga kryterium 100%

Zawarto umowę z Wykonawcą: Bank Spółdzielczy w Grybowie, Rynek 13, 33-330 Grybów

Wartość umowy: 121.185,03 zł

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nie odrzuconą ofertę i zaoferował niższą cenę.

Data publikacji: 2007-06-15

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom