Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi (BGiOŚ.341/5/07)Powrót

Przesyłanie ogłoszeń
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007  Pozycja 126947 Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Burmistrz Miasta Grybów
Adres pocztowy:
Rynek 12
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Grybów 33-330 małopolskie
Telefon: Fax:
018 4450140 018 4450202

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Zakres robót: - rozebranie ścieków z elementów betonowych - 124 mb, - ułożenie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm - 110 mb, - ułożenie zjazdów z rur betonowych Ø 30 - 14 mb, - rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej - 320 m2, - wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych (żwirowych) - 320 m2,, - wykonanie podbudów z kruszyw łamanych o gr. 15 cm - 1.982 m2, - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni - powierzchniowe utrwalanie przy uzyciu grysów - 150 m2, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych - 1234 m2, - obsypanie poboczy drogi z kamieniem łamanym - 278 m2 - układanie nawierzchni z kostki brukowej - 10,5 m2, szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny
Glówny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 120669.00   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr: NAZWA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   28/08/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
Adres pocztowy:
ul. Wiśniowieckiego 138
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Nowy Sącz 33-310 małopolskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    120669.00

Oferta z najniższą ceną:   120669.00 / Oferta z najwyższą ceną:   120669.00

Waluta:   PLN
Nowa strona 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Nasz znak: BGiOŚ.341-5/07

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy przetargu nieograniczonego na:
"Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi"

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.bip.grybow.pl

     Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164 z 2006r., poz. 1163 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Grybów zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na: "Odbudowę dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi":

1a. Wybrano ofertę wykonawcy:

          - Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
          -
Adres wykonawcy: ul. Wiśniowieckiego 138, 33-310 Nowy Sącz
          - Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu, złożył nieodrzuconą ofertę i zaoferował cenę nie przewyższającą kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
          - Cena oferty: 147.216,18 zł

1b. Wpłynęły następujące oferty:

          Lp.: 1
          Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Wiśniowieckiego 138, 33-310 Nowy Sącz
          Liczba pkt. dla kryterium cena: 100
          Łączna punktacja: 100

2. Nie odrzucono ofert.

3. Nie wykluczono wykonawców.

Data publikacji: 2007-08-20


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nasz znak: BGiOŚ.341-5/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
"Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi"

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.bip.grybow.pl

ZAŁĄCZNIKI

1. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [219 kB]. Ogłoszenie o zamówieniu na: "Odbudowa dróg i ulic miejskich - usuwanie skutków powodzi".

2. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [1.7 MB]. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

3. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [41 kB]. Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta.

4. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [30 kB]. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi i urządzeń.

5. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [42 kB]. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób i podmiotów.

6. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [30 kB]. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Data publikacji: 2007-07-25

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom