Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odbiór odpadów komunalnych (BGiOŚ.341-6/07).Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nasz znak: BGiOŚ.341-6/07

Grybów: Odbiór odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 236821 - 2007; data zamieszczenia: 30.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grybów, Rynek 12, 33-330 Grybów, woj. małopolskie, tel. 018 4450140, fax 018 4450202.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grybow.pl, www.bip.grybow.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa - odbiór odpadów komunalnych, ich transport oraz przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zakres usługi obejmował będzie oprócz odbioru odpadów zmieszanych również tworzywa sztuczne, makulaturę, szkło, odpady pochodzące ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zakres zamówienia wchodzi także selektywny odbiór odpadów ulegających biodegradacji pochodzenia roślinnego (trawy, liście, itp.) nie pochodzących z działalności rolniczej. Przewidywana (orientacyjna) ilość odpadów komunalnych wynosi ok. 1375 t rocznie, z czego: 1200 t. stanowić będą odpady zmieszane, 90 t. odpady segregowane (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura), 75 t. odpady ulegające biodegradacji pochodzenia roślinnego oraz 10 t. odpady pochodzące ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.10.00-1, 90.12.12.00-3, 90.12.13.10-7, 90.12.13.20-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 01.01.2008 do 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1. Udokumentują, że posiadają uprawnienia (zezwolenia) niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: b) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydane przez Burmistrza Miasta Grybów, na podstawie art. 7, Ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 235, poz. 2008 z późn. zm.), c) Numer rejestrowy wydany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 180, póz. 1495), d) Zezwolenie Starosty (właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy) na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.). 2. Udokumentują, że posiadają umowę (lub promesę jej zawarcia) z uprawnionym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) - na odbiór od Wykonawcy odpadów zmieszanych w ilości minimum 1200 ton rocznie. 3. Udokumentują, że posiadają umowę (lub promesę jej zawarcia) z uprawnionym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie recyklingu odpadów segregowanych, o których mowa w pkt. 3.4.2 siwz zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) - na odbiór od Wykonawcy odpadów segregowanych w ilości minimum 90 ton rocznie. 4. Udokumentują, że posiadają umowę (lub promesę jej zawarcia) z uprawnionym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, o których mowa w pkt. 3.4.2 siwz zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) - na odbiór od Wykonawcy odpadów ulegających biodegradacji w ilości minimum 75 ton rocznie. 5. Udokumentują, że wykonali, w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej 2 usługi, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania, odbiorców oraz ilości wywiezionych odpadów. Wykonanie ww. usług musi być potwierdzone referencjami., 6. Udokumentują, że dysponują niezbędnym potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia (samochody specjalistyczne), w ilości nie mniejszej niż: a) Samochód do odbioru kontenerów (tzw. bramowiec) do wywozu kontenerów typu KP 7 i KP 10, b) Samochód do odbioru odpadów (tzw. śmieciarka) gromadzonych w pojemnikach 110l. 1100l. i gromadzonych w workach, c) Samochód do odbioru odpadów (segregowanych) gromadzonych w pojemnikach 2500l. i 1100l., wyposażony w HDS. 7. Oświadczą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 8. Oświadczą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 9. Oświadczą, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia) na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt. 6. siwz przedłożonych przez wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi zawarte w art. 22, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument rejestracyjny winien potwierdzać że profil działalności przedsiębiorcy jest zgodny z przedmiotem zamówienia. 5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów, narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca. Jeśli wykazany sprzęt nie jest własnością Wykonawcy, do oferty należy dołączyć umowę (lub umowę przedwstępną) najmu lub dzierżawy danego pojazdu (lub pojazdów) - zawartą na okres realizacji przedmiotu zamówienia; 6. Wykaz podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności; 7. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydane przez Burmistrza Miasta Grybów, na podstawie art. 7, Ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 235, poz. 2008 z późn. zm.), 8. Zezwolenie Starosty (właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy) na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.). 9. Dokument poświadczający nadanie numeru rejestrowego wydanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), 10. Umowa (lub promesa jej zawarcia) z uprawnionym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm), 11. Umowa (lub promesa jej zawarcia) z uprawnionym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie recyklingu odpadów segregowanych, o których mowa w pkt. 3.4.2 siwz zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) - na odbiór od Wykonawcy odpadów segregowanych, 12. Umowa (lub promesa jej zawarcia) z uprawnionym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) 13. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Jeżeli wykonawca wykaże inne zamówienia niż odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia - nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny spełniania wymaganych warunków; 14. Referencje potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje winny określać nazwę zadania, termin wykonywania, zakres robót oraz wartość);

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grybow.pl, www.grybow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Grybowie, ul. Rynek 12, 12, 33-330 Grybów, pok nr 20 (cena: 10 zł.).

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2007 godzina 10:45, miejsce: Urząd Miejski w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, pok. nr 17 (Biuro Obsługi Klienta)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

ZAŁĄCZNIKI

1. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [219 KB]. Ogłoszenie o zamówieniu na: "Odbiór odpadów komunalnych".

2. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [1.4 MB]. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

3. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [53 kB]. Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta.

4. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [37 kB]. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.

5. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [29 kB]. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.

6. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [28 kB]. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie.

7. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [29 kB]. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz sprzętu.

8. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [30 kB]. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz podmiotów.

9. Pobierz plik PDF Pobierz plik DOC [30 kB]. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług.

10. Pobierz plik PDF Pobierz plik JPG [2,9 MB]. Załącznik nr 9 do SIWZ - Mapa.

Data publikacji: 2007-11-30

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom