Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego dla przedsięwzięcia: \Powrót

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 30.000 EURO na:

Opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego dla przedsięwzięcia: "Przebudowa średniowiecznego Rynku w Starym Sączu i jego otoczenia, z odtworzeniem historycznych nawierzchni oraz przebudową infrastruktury technicznej"

Termin realizacji (wymagany): 20 maja 2003 - 1 października 2003, w tym koncepcja programowo-przestrzenna: 20 czerwca 2003r.

Wadium - 1.500 zł

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie inwestora zastępczego tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMA Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Jana Pawła II 32 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Lesław Michalik: przedstawiciel Inwestora Zastępczego, tel. 018 443-75-73 w godz.o 9.oo - 12.oo.
Marek Żmuda: przedstawiciel Zamawiającego, tel 018 446-02-70 wew. 133 w godz. 8.oo - 15.oo.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena (koszt) - 80%
- termin realizacji - 20%

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, pok. nr 18

Termin składania ofert upływa dnia 14 maja 2003r. o godz. 9.oo.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 maja 2003r. o godz. 10.oo w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu, ul. Batorego 25, pok. nr 10

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom