Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 2 x 100 m3 dla potrzeb sieci wodociągowej w miejscowości Roztoka Brzeziny i TropiePowrót

Gródek nad Dunajcem 2009-02-19.
RRL-3400-01/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-01/2009.
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 2 x 100 m3 dla potrzeb sieci wodociągowej w miejscowości Roztoka Brzeziny i Tropie.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:
„TERMOWIT” Witowski, Wójs; Spółka Jawna
Ul. Jana Pawła II 28; 33-300 Nowy Sącz

Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 2 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 od dnia ogłoszenia.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

2) „TERMOWIT” Witowski, Wójs Spółka Jawna Ul. Jana Pawła II 28 33-300 Nowy Sącz cena 332 476,27 zł pkt. 100
3) Spółdzielnia Rzemieślnicza „Sądeczanka” Ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz cena 505 841,62 zł pkt. 63,73
4) P.H.U. „INKO 2001” K.Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski
Ul. Lwowska 220; 33-300 Nowy Sącz cena 357 793,80 zł pkt. 92,92
5) „Przedsiębiorstwo Budowlane „KDS” Spółka z o.o.
Łazy Biegonickie 32, 33-340 Stary Sącz cena 447 002,84 zł
6) Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska „EKOWOD” S.A. Ul. Śniadeckich 14; 33-300 Nowy Sącz cena 581 377,47 zł
7) „MUR-BET” Budownictwo Ogólne, inwestycyjne, remonty, roboty ziemne, drogowe i sieci kanalizacyjne
Gródek nad Dunajcem 99 33-318 Gródek nad Dunajcem cena 360 944,87 zł pkt. 92,11

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 2 oferty.
Odrzucono dwie oferty złożone przez wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy – ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni dwaj wykonawcy.
1. Przedsiębiorstwo Budowlane KDS Spółka z o.o., Łazy Biegonickie 32; 33-340 Stary Sącz
a) uzasadnienie faktyczne: Wykonawca, mimo wezwania:
 nie przedłożył dokumentów potwierdzających, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat roboty o podobnym charakterze tj. zbiornik na wodę pitną o pojemności 2 x 100 m lub zbliżonej,
 nie przedłożył referencji, z których wynika, że roboty o takim charakterze były wykonane należycie,
b) uzasadnienie prawne: podstawę prawną niniejszego rozstrzygnięcia stanowi art. 24 ust. 1 pkt 10) ustawy w związku z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy

2. EKOWOD S.A. ul. Śniadeckich 14; 33-300 Nowy Sącz
a) uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca, mimo wezwania:
- nie przedłożył dokumentów potwierdzających, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat roboty o podobnym charakterze tj. zbiornik na wodę pitną o pojemności 2 x 100 m lub zbliżonej,
- nie przedłożył referencji, z których wynika, że roboty o takim charakterze były wykonane należycie,
b) uzasadnienie prawne: podstawę prawną niniejszego rozstrzygnięcia stanowi art. 24 ust. 1 pkt 10) ustawy w związku z art. 24 ust. 2 pkt 3) ustawy.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak .
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

8. Strona internetowa
Gródek nad Dunajcem dnia 28.01.2009 roku

RRL-3400-1/09
BUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO WODY PITNEJ O POJEMNOŚCI 2X100 M3 DLA POTRZEB SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ROZTOKA-BRZEZINY I TROPIE
Otrzymują wszyscy, którzy pobrali S.I.W.Z.P.
Cz. I
Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) Zamawiający, odpowiada na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pyt. 1.
W opisie projektu budowlanego dot. wykonania komór zbiornika występują wywietrzniki odpowietrzające o średnicy 100-150 mm, natomiast w przedmiarze robót brak pozycji na wykonanie w/w wywietrzników?

Odpowiedź:
Zamawiający zastrzegł, że przedmiar ma charakter pomocniczy i może nie obejmować wszystkich prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji obiektu. Cena oferty ma charakter ceny ryczałtowej, i musi obejmować całość prac niezbędnych dla wykonania obiektu zgodnie z przepisami, dokumentacją, i dobrą praktyką budowlaną. W związku z tym oferent winien samodzielnie dokonać wyceny elementów nie ujętych w przedmiarze i uwzględnić je w kalkulacji ceny ofertowej.
Pyt. 2

Brak pozycji na wykonanie dezynfekcji i płukania zbiornika. Projekt wymaga przeprowadzenia takich prac. Czy należy wycenić w/w prace zgodnie z wymaganiami projektu? Jeśli tak, to jakie należy przyjąć podstawy nakładów?

Odpowiedź:
Zamawiający zastrzegł, że przedmiar ma charakter pomocniczy i może nie obejmować wszystkich prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji obiektu. Cena oferty ma charakter ceny ryczałtowej, i musi obejmować całość prac niezbędnych dla wykonania obiektu zgodnie z przepisami, dokumentacją, i dobrą praktyką budowlaną. W związku z tym oferent winien samodzielnie dokonać wyceny elementów nie ujętych w przedmiarze i uwzględnić je w kalkulacji ceny ofertowej.

Pyt. 3
W projekcie budowlanym – konstrukcja zbiornika przyjęto do zbrojenia stal żebrowaną 34GS. Ten rodzaj stali jest obecnie dostępny na indywidualne zamówienie w hucie (przy odpowiedniej ilości warunkującej opłacalność wykonania takiej stali) – nie jest w ciągłej sprzedaży. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza przyjęcie do wyceny stali żebrowanej o takich samych parametrach, o oznaczeniu BSt500S?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie odpowiedników materiałów wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że posiadają równoważne (nie gorsze) parametry techniczne i technologiczne, są zgodne z normami technicznymi krajowymi i europejskimi i posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Pyt. 4

„W zbiorniku wody zaprojektowano rury i armaturę ze stali kwasoodpornej tytanowej (H18N9T), która to nie znajduje zastosowania przy zbiornikach wody pitnej, natomiast stosuje się ją w wyjątkowych sytuacjach przy środowisku o bardzo agresywnym stopniu działania (środowisko chemiczne), a nie środowisko wody pitnej.
W związku z powyższym czy można zastosować stal ogólnodostępną kwasoodporną OII18N9, jaką należy stosować gr. ścianki oraz ciśnienie robocze?”

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienne z rur PE, SDR 11 przy średnicach wewnętrznych rur odpowiadających wymaganiom projektowym, posiadających atest higieniczny umożliwiający zastosowanie wewnątrz zbiornika wody pitnej. Minimalne ciśnienie 0,6 MPa dla rur stosowanych wewnątrz zbiornika, a dla rur zastosowanych na zewnątrz zbiornika 1,0 MPa.

Pyt. 5

Czy w wycenie oferty należy uwzględnić opłatę za moc elektryczną przyłączeniową? Warunki przyłączeniowe wydane przez Zakład Energetyczny ENION S.A. w Nowym Sączu utraciły ważność, zatem ponowny wniosek i opłatę za moc przyłączeniową może składać tylko właściciel prawny terenu ?.

Odpowiedź:
Zamawiający wystąpił o aktualizację warunków przyłączeniowych. Koszt aktualizacji dokumentacji warunków przyłączeniowych poniesie Zamawiający.
Wykonawcę obciążą koszty związane z zainstalowaniem tymczasowego licznika na placu budowy oraz koszty energii elektrycznej na placu budowy.

Na podstawie art. 38 ust 4-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 5 lutego 2009 roku godz. 10:00:
Cz. II. Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

II. W związku z aktualnym brzmieniem art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie żądał akceptacji następujących warunków dotyczących okoliczności, w których dopuszczalna jest zmiana zawartej z wykonawcą umowy:

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
- terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót, m.in. w związku z pogorszeniem się warunków pogodowych, lub jeśli w trakcie prac zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny dla prawidłowej realizacji robót dodatkowych i przedmiotu umowy,
- wystąpienia zdarzeń określanych jako „siła wyższa”, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron,
- zmian postanowień niniejszej umowy będących konsekwencjami zmian organizacyjnych Zamawiającego,
- ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, w szczególności w wypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą wartości brutto umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
/-/ mgr inż. Stefan Wolak

Otrzymują:
1x strona internetowa
Gródek nad Dunajcem: Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 2 x 100 m3 dla potrzeb sieci wodociągowej w miejscowości Roztoka Brzeziny i Tropie.
Numer ogłoszenia: 10987 - 2009; data zamieszczenia: 09.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 2 x 100 m3 dla potrzeb sieci wodociągowej w miejscowości Roztoka Brzeziny i Tropie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika wyrównawczego żelbetowego wody pitnej o pojemności 2 x 100 m3 dla potrzeb budowy sieci wodociągowej w miejscowości Roztoka-Brzeziny i Tropie, położonego w m. Roztoka-Brzeziny, na działce 2/1. 2. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: - roboty ziemne - wykonanie konstrukcji żelbetowej zbiornika - izolacja zbiornika - roboty ziemne i montaż rurociągów zewnętrznych - ogrodzenie zbiornika -doprowadzenie zasilania 3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiący załącznik do specyfikacji. Załączony przedmiar robót służy jako materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny oferty i w związku z tym może nie zawierać wszystkich pozycji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami BHP. Wykonawca zapewni geodezyjną obsługę budowy tj. wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą. 5. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia, przez oznaczenie w dokumentacji technicznej i kosztorysie ofertowym robót i nazwy należy rozumieć jako możliwość użycia przez wykonawcę materiałów i urządzeń takich lub równoważnych o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. 7. Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia , którą zamierza zlecić podwykonawcom..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.15.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ; 2. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków z pkt. 1. ad. 1) warunek spełnią wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia ad. 2) warunek spełniają wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania wykonali należycie minimum jedną pracę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia i posiadają dokumenty potwierdzające , że roboty te zostały wykonane należycie oraz dysponują minimum jedna osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. ad. 3) warunek ten spełniają wykonawcy , którzy złożą oświadczenie, że znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiot zamówienia. ad.4) warunek spełnią wykonawcy , którzy załączą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty wymienione w części IX niniejszej specyfikacji Uwaga: Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 3. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia /nie spełnia 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać ,że : - warunki określone w pkt. 2) do 3) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy na potwierdzenie czego należy złożyć dokumenty wymienione w części IX pkt. 2 i 3 - warunki określone w pkt. 1) i 4) spełnia każdy z wykonawców na potwierdzenie których należy złożyć dokumenty wymienione w części IX pkt 1...
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. w celu potwierdzenia , że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie i zdrowotne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 2, d) parafowany projekt umowy 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty: a) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień potwierdzających kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. b) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsce wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie wg załącznika nr 3 c) w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom - w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat zakresu wykonywanych przez nich czynności. 3. W celu potwierdzenia , że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) oświadczenie potwierdzające, ze Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiot zamówienia załącznik 2 a. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1 składa dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę potwierdzające że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienia lub odroczenia c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia. Dokumenty o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data publikacji: 2009-01-09


Plik do pobrania: SIWZ RRL 3400-01-2009.pdf
Plik do pobrania: mapy zbiornik Roztoka.zip
Plik do pobrania: STWiOR Zbiornik - zasilanie el..PDF
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy - Zbiornik Tr.PDF
Plik do pobrania: Przedmiar - Zbiornik Tropie.PDF
Plik do pobrania: STWiOR Zbiornik Tropie Roztoka.PDF
Plik do pobrania: Projekt wyk. ośw. - Zbiornik Tr.PDF
Plik do pobrania: Załącznik nr 4.doc
Plik do pobrania: odpowiedzi na pytania oferentów 3 luty 2009.pdf
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom