Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PODOLU-GÓROWEJPowrót


Gródek nad Dunajcem 2009-04-08.
RRL-3400-02/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-02/2009.
Wyposażenie Sali Gimnastycznej w Podolu Górowej

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
P.P.H.U. IZA SPORT BIS s.j.
Ul. Piotra Skargi 6/2; 43-300 Bielsko-Biała
Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 1 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 od dnia ogłoszenia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) cz. I Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) cz. II
1 P.P.H.U. IZA SPORT BIS s.j.
Ul. Piotra Skargi 6/2
43-300 Bielsko-Biała 100,00 100,00
2 FRICCO mgr inż. Wiktor CHMIELARZ
Ul. Trembeckiego 11
35-234 Rzeszów Oferta odrzucona 83,30
3 Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych „POLSPORT” Sp. z o.o.
Ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13
05-530 Góra Kalwaria 74,65 88,95
4 Firma Produkcyjno-Handlowa –
PESMENPOL
Trzemeśnia 53
32-425 Trzemeśnia 92,89 84,78
5 Firma JONEX Sport
Krzysztof Olszewski
Ul Banku Miast 4
06-500 Mława 78,08 81,16
6 OLIMP Sport Sp. z o.o,
Ul. Oświęcimska 13
41-400 Mysłowice Nie złożył oferty 76,60
7 Konsorcjum SPEEDSPORT Sp. z o.o.
Ul. Staniewicka 1
03-310 Warszawa 90,57 81,14
8 BEST SPORT PRO Sp z o.o
Ul Grunwaldzka 5
34-300 Żywiec 65,62 87,57

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta.
Ofertę odrzucono, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak .
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem


10. Strona internetowaGródek nad Dunajcem dnia 03.03.2009 roku
WÓJT GMINY
GRÓDEK NAD DUNAJCEM

RRL-3400-2/09

WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PODOLU-GÓROWEJ

Otrzymują wszyscy, którzy pobrali S.I.W.Z.P.

Cz. I.
Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) Zamawiający, odpowiada na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pytania z dnia 27.02.2009

Pyt. 1.
Cz. I pkt 5. Tenis ziemny
W opisie nastąpiła pomyłka. Opis jest identyczny z opisem sprzętu do piłki siatkowej. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

W opisie błędnie podano
5. Tenis ziemny- boisko główne
5.1. Słupki do siatki aluminiowe wielofunkcyjne – z płynną regulacją wysokości, mechanizm napinający siatkę schowany w słupkach, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie (2 słupki w komplecie)
5.2. Osłony słupków do siatkówki profesjonalne ( gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie
5.3 Siatka do tenisa ziemnego turniejowa z antenkami, obszyta z czterech stron taśmą, 3mm, PP, siatka turniejowa, górna taśma z PVC 140mm biała, taśmy boczne z PVC 100mm czarne, taśma dolna z PVC 100mm biała, boczne krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, trzy dodatkowe linki naprężające siatkę, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie
5.4 Wieszak na siatkę
5.5 Dostawa i montaż tulei montażowych do słupków z konstrukcją, przy uwzględnieniu, że Wykonawca wbudował w posadzkę rury PVC o średnicy fi 200, dł. 50 cm – sposób rozwiązania zapewnia bezpieczne użytkowanie – oświadczenie dostawcy

Powinno być:

Tenis ziemny - boisko główne:
5. Tenis ziemny- boisko główne
5.1. Słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągiem siatki, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie (2 słupki w komplecie)
5.2 Siatka do tenisa ziemnego turniejowa, grubość min. 3 mm, PP, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie
5.3. Wieszak na siatkę
5.4 Dostawa i montaż tulei montażowych do słupków z konstrukcją, przy uwzględnieniu, że Wykonawca wbudował w posadzkę rury PVC o średnicy fi 200, dł. 50 cm – sposób rozwiązania zapewniający bezpieczne użytkowanie – oświadczenie dostawcy
Pyt. 2
Cz. II
- Wózek na piłki zamykany.
- stojak na piłki przejezdny
- stojak na piłki stacjonarny
Czy wymiary w/w mogą się różnić od wyszczególnionych w specyfikacji
Odpowiedź:

14.1 Wózek na piłki zamykany H= 100 cm, L i B = 70 cm, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie
14.2. Stojak na piłki przejezdny L= 140 cm, H=140cm, B=40cm, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie
14.3. Stojak na piłki stacjonarny L=140cm,H=140cm, B=40 cm, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie

Zamawiający dopuszcza, żeby wymiary wózków i stojaków różniły się od podanych o max 10 %, pod warunkiem zachowania zbliżonej pojemności (ilości piłek możliwych do przechowania w wózku lub stojakach)

Pyt. 3
Stojak do skoku wzwyż
Czy można umieścić stojak z certyfikatem IAAF, czy można zaproponować produkt do użytku szkolnego, posiadający deklarację zgodności producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający za wystarczające uznaje dostarczenie produktu przeznaczonego do użytku szkolnego, posiadającego deklarację zgodności producenta, spełniającego wymogi zapisane w S.I.W.Z.

Pyt. 4
Lina do wspinania L=12 m
Czy można zaproponować linę o długości 10m?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że liny do wspinania mają mieć długość 7 m, (jak w pkt. 11.2 tabeli)

pyt. 5
Stroje sportowe – proszę o konkretny opis oraz do jakiej dyscypliny sportowej będą wykorzystywane.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia 15 kompletów strojów ogólno-sportowych (spodenki, koszulki) spełniających wymogi zawarte w S.I.W.Z. (poz. 18.37)

Pyt. 6.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania stojaka do siatkówki stalowego z płynną regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania, posiadającego certyfikat bezpieczeństwa „B”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stanowiska sędziowskiego o konstrukcji stalowej (poz.3.5)

Pyt. 7
Czy na boisku głównym do koszykówki można zastosować obręcz uchylną sprężynową posiadającą certyfikat bezpieczeństwa „B”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby na boisku głównym stosować obręcz uchylną z siłownikami gazowymi, posiadającą odpowiednie atesty i certyfikaty (poz. 1.5)

Pyt. 8
Czy na przedmiotowe wyposażenie sportowe, wraz z ofertą przetargową, należy dołączyć certyfikat zgodności uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa, wydany przez akredytowaną jednostkę, pod rygorem jej odrzucenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie żąda dostarczenia kompletnej dokumentacji wraz ze złożeniem oferty.
Za wystarczające uznaje się złożenie oświadczenia przez oferenta oświadczenia, że oferowany sprzęt spełnia wymogi zamawiającego i posiada niezbędne dokumenty dopuszczające do bezpiecznego użytkowania, jeśli są wymagane.
Zamawiający wymaga, aby wyłoniony w postępowaniu wykonawca dostarczył dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do wyposażenia najpóźniej wraz z dostawą wyposażenia.

Pyt. 9
Poz.1.1 Koszykówka główna na boisko centralne – 1 komplet
Jaki wysięg ma mieć konstrukcja do koszykówki montowana do ściany składana ręcznie na ścianę?

Odpowiedź:

Konstrukcja do koszykówki powinna mieć wysięg 220 cm (-+10 cm)

Pyt. 10
Poz.3.1 Siatkówka - boisko główne?

Czy słupki do siatkówki aluminiowe wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości mogą być z zewnętrznym naciągiem siatki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby słupki aluminiowe wielofunkcyjne miały wewnętrzny naciąg siatki.

Pyt. 11
Poz.3.2 i 4.2 Osłony słupków do siatkówki profesjonalne
Czy gąbka może mieć grubość 3 cm? – jest to wystarczająca grubość na osłony?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby dostarczone osłony słupków do siatkówki profesjonalne miały grubość min. 5 cm (gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) i były zapinane na rzepy, posiadające certyfikat bezpieczeństwa.


Pyt. 12
Poz.5 Tenis ziemny – boisko główne
Czy opis w poz. 5.2. (osłony słupków do siatkówki), poz. 5.3. (siatka z antenkami), poz. 5.4. (wieszak na siatkę) jest poprawny?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 1.

Pyt. 13
Poz.13 Ochrona słupów
Jaką szerokość powinna mieć osłona? Zamawiający podaje tylko wysokość i grubość osłon. Czy przez jedną krawędź mamy rozumieć jedną powierzchnię sługa , a przez zabezpieczenie dwóch krawędzi mamy rozumieć róg?

Odpowiedź:

Osłona powinna mieć szerokość wystarczającą do zabezpieczenia krawędzi filarów lub ich powierzchni.
Przez ochronę słupów obejmujących jedną krawędź zamawiający rozumie osłonę, która zabezpiecza połączenie dwóch boków (narożnik) filaru.
Przez ochronę słupów obejmujących dwie krawędzie zamawiający rozumie osłonę, która zabezpiecza dwie krawędzie (dwa narożniki) filaru (jak litera U).
Pyt. 14
Poz. 14. 1 Wózek na piłki zamykany
Czy wózek na piłki może mieć wymiary 120x 85 wys 90 cm?

Odpowiedź:
14.1 Wózek na piłki zamykany H= 100 cm, L i B = 70 cm, certyfikat, atest lub deklaracja zgodności z PN-EN zapewniające bezpieczne użytkowanie

Zamawiający dopuszcza, żeby wymiary wózków i stojaków różniły się od podanych o max 10 %, pod warunkiem zachowania zbliżonej pojemności (ilości piłek możliwych do przechowania w wózku lub stojakach)

Na podstawie art. 38 ust 4-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 12 marca 2009 roku godz. 10:00.
Cz. II. Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), Zamawiający wyjaśnia co następuje:
W formularzu ofertowym w poz. II pkt 1 winien brzmieć:
„Składając ofertę na „Wyposażenie Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Podolu Górowej” oferuję następujące warunki wykonania zamówienia:
1. wykonanie zamówienia – części I za cenę w wysokości………… ……………….……………PLN
(słownie…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………..…..…………….…………PLN),
w tym stawka VAT ………%”

Z upoważnienia Wójta

/-/ mgr inż. Andrzej Wolak
Z-ca Wójta

Otrzymują:
1x strona internetowa
1x a/a


Gródek nad Dunajcem: WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PODOLU-GÓROWEJ
Numer ogłoszenia: 36246 - 2009; data zamieszczenia: 20.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PODOLU-GÓROWEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia stałego i ruchomego Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Podolu Górowej. 3.2. Sala gimnastyczna ma wymiary 30m x 15 m. Rozmieszczenie elementów wyposażenia stałego planować w oparciu o załączone rysunki: 3.2 1. rzut przyziemia z Projektu Architektoniczno - budowlanego Sali Gimnastycznej w Podolu-Górowej (rys. nr 1), 3.2 2. przekrój poprzeczny A-A z Projektu Architektoniczno - budowlanego Sali Gimnastycznej w Podolu-Górowej (rys. nr 7), 3.2 3. rozkład tulei w posadzce i wymiary i rozkład konstrukcji koszykówki na Sali Gimnastycznej w Podolu-Górowej. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący wykaz wyposażenia stałego, do zamontowania na Sali stanowi załącznik nr 1 do oferty. 3.4. Kolorystykę wyposażenia uzgodnić z Zamawiającym. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący wykaz wyposażenia ruchomego stanowi załącznik nr 2 do oferty. 3.6. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć wyposażenie na własny koszt do pomieszczeń Sali Gimnastycznej w Podolu Górowej. 3.7. Sposób montażu konstrukcji koszy do koszykówki do konstrukcji hali podlega uzgodnieniu z Wykonawcą hali. 3.8. Miejsce montażu konstrukcji koszy do koszykówki podlega uzgodnieniu z konstruktorem (projektantem) hali. 3.9. Montaż konstrukcji sprzętu koszykówki, siatkówki, bramek do piłki ręcznej i drabinek z uwagi na gwarancję (dotyczy posadzki i konstrukcji hali) podlega odbiorowi z udziałem wykonawcy hali. 3.10. Wymagany termin gwarancji na wykonane prace montażowe wynosi 3 lata. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i asortymentu zamówienia ruchomego. 3.12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: główny przedmiot: CPV: 37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy, dodatkowe przedmioty: 37420000-8 Sprzęt gimnastyczny 3.13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak w załączniku 1 i 2 do oferty. 3.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.17. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu oferty tej części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.42.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 5.1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 5.2. dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającej aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (dot. montażu wyposażenia stałego). 6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.1-6.2.3 SIWZ..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ W OFERCIE, FORMA DOKUMENTÓW ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.1-6.2.3 SIWZ. 6.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: - w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 6.2 1. Oświadczenie wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do SIWZ) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia ( załącznik nr 2B do SIWZ) 6.2 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno być ono wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego - samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia) - w celu potwierdzenia opisanego warunku niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 6.2 3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, tj.: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, W przypadku, jeśli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia winien dodatkowo złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 6.2 4. . Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - dostaw wyposażenia sportowego o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł, z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i nazwy z adresem zlecającego dostawę - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw o których mowa w załączniku - oraz: 6.2 5. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, sporządzony wg załącznika nr 1 do S.I.W.Z. 6.2 6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 6.3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 6.3 1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa 6.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - wystawione nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.4. Forma dokumentów 6.4 1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Powyższy zapis nie dotyczy Pełnomocnictw, które muszą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza. 6.4 2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 6.4 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 6.4 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem powinien dokonać Pełnomocnik. 7. WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ROZUMIENIU ART. 23 UST. 1 USTAWY: 7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.2. W takim przypadku, obok dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 SIWZ - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają odpowiednio (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem): 7.3 1. dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.2 ( za każdego wykonawcę) 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 7.3 2. zamiast Oświadczenia Wykonawcy (6.2.1) wg załącznika 2A do SIWZ - Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg załącznika 2B do SIWZ. 7.4. Zamawiający przekazywać będzie wszelką korespondencję w toku postępowania do ustanowionego Pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, Dziennik Podawczy (parter) stanowisko nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wyposażenie stałe wraz z montażem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.42.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wyposażenie ruchome.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący wykaz wyposażenia ruchomego stanowi załącznik nr 2 do oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.42.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.07.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Plik do pobrania: 1.pdf
Plik do pobrania: 7.pdf
Plik do pobrania: Rozmieszczenie tulei.jpg
Plik do pobrania: SIWZ 3400-02.2009.pdf
Plik do pobrania: odpowiedzi na pytania oferentów I.pdf
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom