Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE LETNIM 2009Powrót


Gródek nad Dunajcem 2009-04-29.
RRL-3400-05/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-05/2009.
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE LETNIM 2009

Cz. I
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY KAM-BET KRZYSZTOF ROLKA
BARTKOWA POSADOWA
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 1 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 od dnia ogłoszenia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) cz. I
1 ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY KAM-BET KRZYSZTOF ROLKA
BARTKOWA POSADOWA
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM 100,00

Cz. II
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY KAM-BET KRZYSZTOF ROLKA
BARTKOWA POSADOWA
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 1 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 od dnia ogłoszenia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) cz. II
1 ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY KAM-BET KRZYSZTOF ROLKA
BARTKOWA POSADOWA
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM 100,00

Cz. III
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „FEDKO” S.C.
JANUSZ FEDKO, KRZYSZTOF FEDKO
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 3 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 od dnia ogłoszenia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) cz. III
2 USŁUGI TRANSPORTOWE
GĄSKA BRONISŁAW
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM 40 84
3 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „FEDKO” S.C.
JANUSZ FEDKO, KRZYSZTOF FEDKO
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM 100,00

Cz. IV
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „FEDKO” S.C.
JANUSZ FEDKO, KRZYSZTOF FEDKO
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 3 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 od dnia ogłoszenia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) cz. IV
2 USŁUGI TRANSPORTOWE
GĄSKA BRONISŁAW
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM 40 98
3 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „FEDKO” S.C.
JANUSZ FEDKO, KRZYSZTOF FEDKO
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM 100
4 MAX-BUD - USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE, ROBOTY ZIEMNE MECHANICZNE
33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM 212 51

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak .
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem1 X STRONA INTERNETOWA

Gródek nad Dunajcem: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE LETNIM 2009
Numer ogłoszenia: 110964 - 2009; data zamieszczenia: 17.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE LETNIM 2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów i usługi z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych gminy Gródek nad Dunajcem. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3.2 1. Część I. Dostawa przepustów i korytek ściekowych : - przepusty żelbetowe o średnicy fi 100 cm, grubość ścianki 10 cm, beton klasy B25 lub wyższej, stal fi 6-10 -AO, AI. Przepust winien posiadać felc ułatwiający montaż. Maksymalny rozstaw zbrojenia w obu kierunkach 20 cm - 4 mb; - przepusty żelbetowe o średnicy fi 80 cm, grubość ścianki 8,5 cm, beton klasy B25 lub wyższej, stal fi 6-10 -AO, AI. Przepust winien posiadać felc ułatwiający montaż. Maksymalny rozstaw zbrojenia w obu kierunkach 20 cm - 14 mb; - przepusty żelbetowe o średnicy fi 60 cm, grubość ścianki 8,5 cm, beton klasy B25 lub wyższej, stal fi 6-10 -AO, AI. Maksymalny rozstaw zbrojenia w obu kierunkach 20 cm - 50 mb; - przepusty betonowe o średnicy fi 50 cm, grubość ścianki 8,5 cm, beton klasy B25 lub wyższej, stal fi 6-10 -AO, AI. Maksymalny rozstaw zbrojenia w obu kierunkach 20 cm - 20 mb; - przepusty betonowe o średnicy fi 40 cm grubość ścianki 8,5 cm, beton klasy B25 lub wyższej, stal fi 6-10 -AO, AI. Maksymalny rozstaw zbrojenia w obu kierunkach 20 cm - 20 mb; - korytka ściekowe o wymiarach 50x50x23 cm, grubość stopy 7 cm, grubość boku 6 cm, beton klasy B25- 1500 szt. - korytka ściekowe o wymiarach 50x50x12 cm, grubość stopy 6 cm, beton klasy B25 - 200 szt. 3.2 2. Część II. Dostawa płyt drogowych i skarpowych: - płyty JUMBO 50x80x10 cm podwójnie zbrojone, beton klasy B25 lub wyższej, stal fi 6-10 -AO, AI, AII, AIII. Siatka dołem i górą co 12-20 cm w obu kierunkach, otwory fi 6-10 cm, otulina minimum 1,5 cm. Łączenie prętów przez spawanie lub zgrzewanie. Zalecane przy brzegach odginanie prętów w celu lepszej pracy o długość zakotwiczenia - 1200 szt. - płyty skarpowe 40x60x8 cm betonowe, beton B25 - 500 szt. 3.2 3. Część III. Transport materiałów sypkich w ilości przewidywanej max 6000 ton tj. ok. 66000 tonokilometrów ładownych, przy następujących założeniach: - Norma do 1 km = 0,0864; - Norma od 1 km = 0,0065; - Średnia odległość transportu = 11 km ustalona jako 1 km + 10 km - Jako 1 tonokilometr ładowny ustalany jest przejazd wraz z materiałem, tj. od miejsca załadunku do miejsca rozładunku. - W cenie mieści się dojazd z bazy do miejsca załadunku, z miejsca rozładunku do miejsca załadunku oraz dojazd z miejsca rozładunku do bazy. 3.2 4. Część IV. Roboty ziemne koparką kołową polegające w szczególności na plantowaniu skarp i czyszczeniu rowów drogowych. Cena oferty obejmuje wycenę w następujących pozycjach - łącznie, zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiący załącznik do oferty: - Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki min 0,5 m3 w gruncie kat III-IV, z zapewnieniem transportu urobku do 1 km - 2000 m3 - Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki min 0,5 m3 w gruncie kat III-IV, bez zapewnienia transportu urobku - 1000 m3 3.3. Dostawy będą realizowane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wszystkie zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity, Dz. U nr 156 poz. 1118 z 2006 roku z p. zm.) 3.4. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć przedmiot dostawy na własny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy. 3.5. Wydanie gotowych wyrobów następować będzie na danej drodze we władaniu Gminy, lub drodze Gminnej po uprzednim dokonaniu ich badania ilościowego przez Odbiorcę. 3.6. Odbiór jakościowy nastąpi w ciągu 14 dni od wydania wyrobów. 3.7. Wymagany termin gwarancji na dostarczone materiały budowlane wynosi 2 lata. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu kilku umów obejmujących jednorazowo część zakresu zamówienia, z zastrzeżeniem, że suma wartości podpisanych umów nie może być większa niż wartość oferty najkorzystniejszej. 3.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i asortymentu dostaw w ramach danej części zamówienia, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują przekroczenia wartości najkorzystniejszej oferty. 3.10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: CPV: 44.11.42.00-4 Produkty betonowe,60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego, 45.11.12.00.-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 3.11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących całą daną część zamówienia. 3.12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.14. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w stosunku do zamówionych dostaw, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 7 ustawy o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. 3.15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w stosunku do zamówionych usług, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. 3.16. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu oferty tych części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4, 60.10.00.00-9, 45.11.12.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium: nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 5.1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 -6.3 SIWZ..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: - w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 6.2 1. Oświadczenie wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do SIWZ) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia ( załącznik nr 2B do SIWZ) 6.2 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno być ono wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego - samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia) - w celu potwierdzenia opisanego warunku niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 6.2 3. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - dostaw materiałów budowlanych lub usług o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 75 % wartości złożonej oferty, z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i nazwy z adresem zlecającego dostawę/usługę - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw/usług o których mowa w załączniku. W wypadku, gdy dostawy lub usługi były realizowane na rzecz Zamawiającego, - złożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw/usług nie będzie wymagane. 6.2 4. Wykaz wyposażenia (środków transportowych) Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji. W razie gdyby Wykonawca nie posiadał własnego wyposażenia - winien przedłożyć wraz z dokumentem pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia i dysponowania jego sprzętem w zakresie realizacji zamówienia. - oraz: 6.2 5. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, sporządzony wg załącznika nr 1 do S.I.W.Z. 6.2 6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 6.3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 6.3 1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa 6.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - wystawione nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.4. Forma dokumentów 6.4 1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Powyższy zapis nie dotyczy Pełnomocnictw, które muszą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza. 6.4 2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 6.4 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 6.4 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem powinien dokonać Pełnomocnik. 7. WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ROZUMIENIU ART. 23 UST. 1 USTAWY: 7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.2. W takim przypadku, obok dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 SIWZ - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają odpowiednio (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem): 7.3 1. dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.2 ( za każdego wykonawcę) 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 7.3 2. zamiast Oświadczenia Wykonawcy (6.2.1) wg załącznika 2A do SIWZ - Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg załącznika 2B do SIWZ. 7.4. Zamawiający przekazywać będzie wszelką korespondencję w toku postępowania do ustanowionego Pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem; 54.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem; 54 Dziennik Podawczy pok 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 3.2 1. Część I. Dostawa przepustów i korytek ściekowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - przepusty żelbetowe o średnicy fi 100 cm, grubość ścianki 10 cm, beton klasy B25 lub wyższej, stal fi 6-10 -AO, AI. Przepust winien posiadać felc ułatwiający montaż. Maksymalny rozstaw zbrojenia w obu kierunkach 20 cm - 4 mb; - przepusty żelbetowe o średnicy fi 80 cm, grubość ścianki 8,5 cm, beton klasy B25 lub wyższej, stal fi 6-10 -AO, AI. Przepust winien posiadać felc ułatwiający montaż. Maksymalny rozstaw zbrojenia w obu kierunkach 20 cm - 14 mb; - przepusty żelbetowe o średnicy fi 60 cm, grubość ścianki 8,5 cm, beton klasy B25 lub wyższej, stal fi 6-10 -AO, AI. Maksymalny rozstaw zbrojenia w obu kierunkach 20 cm - 50 mb; - przepusty betonowe o średnicy fi 50 cm, grubość ścianki 8,5 cm, beton klasy B25 lub wyższej, stal fi 6-10 -AO, AI. Maksymalny rozstaw zbrojenia w obu kierunkach 20 cm - 20 mb; - przepusty betonowe o średnicy fi 40 cm grubość ścianki 8,5 cm, beton klasy B25 lub wyższej, stal fi 6-10 -AO, AI. Maksymalny rozstaw zbrojenia w obu kierunkach 20 cm - 20 mb; - korytka ściekowe o wymiarach 50x50x23 cm, grubość stopy 7 cm, grubość boku 6 cm, beton klasy B25- 1500 szt. - korytka ściekowe o wymiarach 50x50x12 cm, grubość stopy 6 cm, beton klasy B25 - 200 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 3.2 2. Część II. Dostawa płyt drogowych i skarpowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - płyty JUMBO 50x80x10 cm podwójnie zbrojone, beton klasy B25 lub wyższej, stal fi 6-10 -AO, AI, AII, AIII. Siatka dołem i górą co 12-20 cm w obu kierunkach, otwory fi 6-10 cm, otulina minimum 1,5 cm. Łączenie prętów przez spawanie lub zgrzewanie. Zalecane przy brzegach odginanie prętów w celu lepszej pracy o długość zakotwiczenia - 1200 szt. - płyty skarpowe 40x60x8 cm betonowe, beton B25 - 500 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III. Transport materiałów sypkich.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III. Transport materiałów sypkich w ilości przewidywanej max 6000 ton tj. ok. 66000 tonokilometrów ładownych, przy następujących założeniach: - Norma do 1 km = 0,0864; - Norma od 1 km = 0,0065; - Średnia odległość transportu = 11 km ustalona jako 1 km + 10 km - Jako 1 tonokilometr ładowny ustalany jest przejazd wraz z materiałem, tj. od miejsca załadunku do miejsca rozładunku. - W cenie mieści się dojazd z bazy do miejsca załadunku, z miejsca rozładunku do miejsca załadunku oraz dojazd z miejsca rozładunku do bazy..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV. Roboty ziemne koparką kołową.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część IV. Roboty ziemne koparką kołową polegające w szczególności na plantowaniu skarp i czyszczeniu rowów drogowych. Cena oferty obejmuje wycenę w następujących pozycjach - łącznie, zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiący załącznik do oferty: - Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki min 0,5 m3 w gruncie kat III-IV, z zapewnieniem transportu urobku do 1 km - 2000 m3 - Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki min 0,5 m3 w gruncie kat III-IV, bez zapewnienia transportu urobku - 1000 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Data publikacji: 2009-04-17


Plik do pobrania: SIWZ 3400-05.2009 ver 1.0.pdf
Plik do pobrania: SIWZ 3400-05.2009 ver 0.1.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom