Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
STABILIZACJA OSUWISK NR 3, 5 W MIEJSCOWOŚCI TROPIE - ETAP IPowrótGródek nad Dunajcem 2009-06-04
RRL-3400-08/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-08/2009.1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta:
Specjalistyczne Roboty Fundamentowe „GEO-KOMP” sp. z o.o.;
ul. Budziszyńska 25;
31-619 Kraków

Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 1 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 od dnia ogłoszenia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty: 1
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta:
Specjalistyczne Roboty Fundamentowe „GEO-KOMP” sp. z o.o.; ul. Budziszyńska 25; 31-619 Kraków
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) – 100 pkt

Nr oferty: 2
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne I M D Podbeskidzie sp. z o.o.; Górny Bór 31a; 43-430 Skoczów
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) - 85,0 pkt

Nr oferty: 3
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta
STUMP Hydrobudowa sp. z o.o. Ul. 29 Listopada 10; 00-456 Warszawa
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) - 86,4 pkt

Nr oferty: 4
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta
F.P.H.U. REMOST inż. Józef Siry; Ul. Przemysłowa 10; 39-200 Dębica
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) - 90,3 pkt

Nr oferty: 5
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta
Zakład Konsultacyjno-Badawczy „GEOCOMP” sp. z o.o.; Ul. Balicka 18a; 30-149 Kraków
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) - 97,4 pkt

Nr oferty: 6
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta
Przedsiębiorstwo Usługowe GEOCARBON sp. z o.o.; Ul. Sokolska 78/112; 40-087 Katowice
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) - 84,3 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

1 X STRONA INTERNETOWA
Gródek nad Dunajcem: STABILIZACJA OSUWISK NR 3, 5 W MIEJSCOWOŚCI TROPIE - ETAP I
Numer ogłoszenia: 135798 - 2009; data zamieszczenia: 06.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: STABILIZACJA OSUWISK NR 3, 5 W MIEJSCOWOŚCI TROPIE - ETAP I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest stabilizacja osuwisk określonych w kartach dokumentacji osuwisk (KDO) nr 3 i 5 w miejscowości Tropie w ciągu drogi gminnej nr 2523001 Tropie - Habalina-Sarys 12/10/032/3) - etap I, 3.2. Zakres prac obejmuje: zabezpieczenie konstrukcyjne osuwisk wzdłuż drogi gminnej Tropie-Habalina Sarys. 3.2.1. Zabezpieczenie konstrukcyjne osuwisk wzdłuż drogi gminnej Tropie-Habalina-Sarys należy wykonać za pomocą pali wierconych o średnicy 50 cm i 80 cm wykonanych w technologii CFA. Dla pali stosować beton B-25 oraz zbrojenie profilowe I200 do pali o średnicy 50cm oraz I500 do pali o średnicy 80 cm, ze stali St3S lub równoważnej. Beton na kruszywie żwirowym (nie dopuszcza się kruszywa łamanego), dostosowany do podawania rurami Contractor. Konsystencja betonu K-5 ciekła, maksymalny wymiar kruszywa 16 mm.. 3.2.1.1. Osuwisko nr 3 - projekt obejmuje 201 pali o średnicy 80 cm usytuowanych wzdłuż drogi w układzie mijankowym (w tym pale CFA śr 80 Lp = 11,0 m - 93 szt, CFA śr 80 Lp = 12,0 m - 108 szt,.) 3.2.1.2. Osuwisko nr 5 - projekt obejmuje 25 pali o średnicy 50 cm usytuowanych wzdłuż drogi (w tym pale CFA śr 50 Lp = 5,5,0 m - 25 szt,). 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, mapach, szkicach i rysunkach stanowiących załączniki do specyfikacji. 3.4. Zamawiający żąda wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobligowany jest do wyliczenia ilości robót, dokonując obmiaru z natury przed sporządzeniem kalkulacji cenowej tak, aby założony cel Zamawiającego został osiągnięty. 3.5. Zamawiający zastrzega, że jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że konieczne jest wykonanie robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym - nie będzie to stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy poza kwotę wynagrodzenia wynikającą z oferty, nawet jeśli w wyniku obmiaru powykonawczego okaże się, że rzeczywista wartość robót była wyższa od zakładanej. 3.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, a także uzyskał na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W razie potrzeby możliwy jest udział pracownika zamawiającego w wizji, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, z jednodniowym wyprzedzeniem. 3.7. W przypadku zastrzeżeń wykonawcy do opisu przedmiotu zamówienia jest on zobowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert, a zamawiający ustosunkuje się do tych uwag również na piśmie, z powiadomieniem o swojej decyzji wszystkich wykonawców. 3.8. Wymagany termin gwarancji na wykonane prace budowlane wynosi 3 lata. 3.9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 3.9.1. główny przedmiot: CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu; 3.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.14. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu oferty tej części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. 3.15. Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót budowlanych także komplet dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowani.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.30-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 5.1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 5.2. dysponują lub będą dysponować: 5.2.1. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 5.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz winni ustanowić pełnomocnika (lidera) i określić jego kompetencje. Ocena spełnienia warunków: 5.4. Spełnienie warunków wymaganych od Wykonawcy stwierdzone będzie wg formuły: spełnia/nie spełnia. Analizie podlegać będą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określone w pkt 5 jako minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu, w tym: 5.4.1. ocena spełnienia warunków określonych przepisami art. 22 5.4.2. stwierdzenie, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 lub 2 ustawy, 5.4.3. w przypadku wykonawców występujących wspólnie - wielkości określone w warunkach udziału w postępowaniu określone w cz. 6.2.5 będą zsumowane w celu stwierdzenia, czy wykonawca spełnia minimalne kryteria kwalifikacyjne 5.4.4. prawidłowość podpisania oferty Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy oraz odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: - w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 6.2.1. Oświadczenie wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do SIWZ) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia ( załącznik nr 2B do SIWZ) 6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno być ono wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego - samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia) 6.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieniem odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - w celu potwierdzenia opisanego warunku niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 6.2.4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, tj.: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, Do dokumentów należy dołączyć kserokopie: - uprawnień budowlanych; - zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego W przypadku, jeśli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia winien dodatkowo złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 6.2.5. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - robót budowlanych o podobnym charakterze, o wartości nie mniejszej niż 75 % wartości zamówienia, z podaniem zakresu, wartości, dat wykonania i nazwy z adresem zlecającego roboty budowlane - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych o których mowa w załączniku, 6.2.6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje, lub będzie dysponował wykonawca, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, W przypadku, jeśli Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia winien dodatkowo złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia. - w celu potwierdzenia, że spełnia warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 6.2.7. aktualne sprawozdanie finansowe lub jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu lub jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 6.2.8. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6.2.9. polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. - oraz: 6.2.10. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, sporządzony wg załącznika nr 1 do S.I.W.Z. 6.2.11. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 6.3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 6.3.1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa 6.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - wystawione nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.4. Forma dokumentów 6.4.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Powyższy zapis nie dotyczy Pełnomocnictw, które muszą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza. 6.4.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 6.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 6.4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem powinien dokonać Pełnomocnik. 7. WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ROZUMIENIU ART. 23 UST. 1 USTAWY: 7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.2. W takim przypadku, obok dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 SIWZ - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają odpowiednio (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem): 7.3.1. dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.2 ( za każdego wykonawcę) 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 7.3.2. zamiast Oświadczenia Wykonawcy (6.2.1) wg załącznika 2A do SIWZ - Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg załącznika 2B do SIWZ. 7.4. Zamawiający przekazywać będzie wszelką korespondencję w toku postępowania do ustanowionego Pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54 Dziennik Podawczy - pok nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Data publikacji: 2009-05-06


Gródek nad Dunajcem dnia 27 maja 2009 roku

RRL-3400-8/09
Stabilizacja osuwisk nr 3 i 5 w m. Tropie – etap I

Otrzymują wszyscy, którzy pobrali S.I.W.Z.P.

Cz. I. Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) Zamawiający, odpowiada na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pyt. 1.

Czy wymienione w specyfikacji technicznej dla pali CFA Świadectwo Kwalifikacji wystawione przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (p.1.5) jest bezwzględnie wymagane? Dokument niniejszy jest odpłatnie nie jest wymagany przez żadną z polskich norm oraz powoduje, że przetarg staje się ograniczony, gdyż czas oczekiwania na wystawienie niniejszego dokumentu wynosi ok. 6 miesięcy, a czas jego ważności jest ograniczony.

Odpowiedź:

Zamawiający, po konsultacji z projektantem odstępuje od wymogu uzyskania świadectwa kwalifikacji wystawionego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Pyt. 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy jako zamówienie odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowemu zamówieniu Zamawiający uzna także wykonanie robót palowych w technologii innej niż ciśnieniowego betonowania ciągłego pale CFA tzn np. pali systemu TITAN (mikrofali, kotwień) pali wbijanych, itd.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za zamówienie odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia wyłącznie roboty polegające na wykonywaniu robót palowych w technologii betonowania CFA.

Pyt. 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy za zamówienie odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowemu zamówieniu Zamawiający uzna także wykonanie robót palowych nie związanych ze stabilizacją osuwisk np. roboty palowe pod obiekty przemysłowe lub użyteczności publicznej itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za zamówienie odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowemu zamówieniu także wykonanie innych robót palowych niż związanych ze stabilizacją osuwisk, pod warunkiem, że będą wykonywane w technologii CFA..

Pyt.4

Czy podana wartość wykonanego podobnego zadania o wartości 75% wartości składanej oferty odnosi się do zrealizowanych dotychczas robót palowych w technologii CFA, czy do całego zrealizowanego zadania inwestycyjnego w ramach którego realizowane były także pale CFA?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się zrealizowaniem w okresie wskazanym w specyfikacji wykonaniem robót polegających na wykonaniu palowania w technologii CFA. Należy przyjąć wartość zamówień dla palowania CFA i robót bezpośrednio związanych z palowaniem. Nie należy ujmować do wartości zamówienia robót nie związanych bezpośrednio z palowaniem, w szczególności robót drogowych czy konstrukcyjnych, dla których palowanie stanowiło wyłącznie fundament.

Pyt. 5

Czy wymagane jest przeprowadzenie próbnego obciążenia pali, a jeśli tak, to w jakiej ilości (czy każde z osuwiska będzie traktowane jako osobne zadanie inwestycyjne, czy też należy przyjąć liczbę próbnych obciążeń dla wszystkich pali łącznie)?

Odpowiedź:

Przeprowadzenie próbnego obciążenia pali jest przewidziane w Specyfikacji Technicznej pkt 3.6.7.1.
Ilość prób określona jest Polską Normą PN-83/B-02482,
Na potrzeby prób każde osuwisko traktować jako odrębne zadanie inwestycyjne.

Pyt. 6.

Czy zakres oferty obejmujący wykonanie robót palowych uwzględnia również odtworzenie nawierzchni istniejącej jezdni?

Oferta powinna obejmować również koszt odtworzenia nawierzchni istniejącej jezdni na osuwisku nr 3 ze względu na to , że palowanie będzie wykonywane pod istniejącą drogą.
Koszt odtworzenia nawierzchni i robót niezbędnych należy ująć w kosztorysie ofertowym.

Pyt. 7

Dot. pkt. 16.2.17 – w kosztach pośrednich należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a niewyszczególnione w żadnej pozycji przedmiaru, w tym m.in. koszt zapewnienia i utrzymania dojazdów do posesji w trakcie trwania robót; koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, koszt utrzymania wyznaczonych objazdów, ciągów” – prosimy o wyjaśnienie, w której pozycji z przedmiaru należy umieścić koszt rozbiórki drogi oraz czy wymagane jest wykonanie objazdów na czas realizacji?

Odpowiedź:

Do kosztorysu należy dopisać pozycję: „kalkulacja indywidualna”
Wycenę wszelkich pozycji nie ujętych w przedmiarze należy ująć w pozycji „kalkulacja indywidualna”
Wycenę kosztów rozbiórki drogi należy ująć w pozycji „kalkulacja indywidualna”.
Wykonanie objazdów na czas realizacji zależne jest od przyjętej organizacji robót. Jeśli oba osuwiska będą stabilizowane jednocześnie, należy zapewnić dojazd do gospodarstw dla mieszkańców przynajmniej z jednej strony drogi.

Pyt. 8.

Zgodnie z specyfikacją techniczną należy wykonać badania ciągłości i próbne obciążenia pali – w której pozycji należy wycenić te prace?

Odpowiedź:

Do kosztorysu należy dopisać pozycję: „kalkulacja indywidualna”
Wycenę wszelkich pozycji nie ujętych w przedmiarze należy ująć w pozycji „kalkulacja indywidualna”

Pyt. 9

W punkcie 3.4. w §3 wzoru umowy czytamy „przywrócenie do stanu pierwotnego miejsc wewnątrz i na zewnątrz placu budowy zajętych czasowo…” W związku z tym, że część pali realizowana jest pod istniejącą drogą gminną – prosimy o sprecyzowanie i wyjaśnienie czy i w jaki sposób należy odtworzyć istniejącą drogę po zakończeniu robót palowych?

Odpowiedź

Po zakończeniu robót palowych należy odtworzyć istniejącą drogę (w takim zakresie, w jakim została rozebrana/ uległa uszkodzeniu w wyniku robót palowych) i przywrócić ją do stanu sprzed rozpoczęcia prac. Odtworzenie musi objąć podbudowę górną i dolną w niezbędnym zakresie oraz położenie nawierzchni asfaltowej o grubości, jak przed rozpoczęciem robót.

Zamawiający opublikował dokumentację techniczną dotyczącą odtworzenia całej drogi na terenie osuwisk podlegających stabilizacji w m. Tropie. Oferent winien przed sporządzeniem kosztorysu zapoznać się z ww dokumentacją i w oparciu o nią dokonać wyceny.

Do kosztorysu należy dopisać pozycję: „kalkulacja indywidualna”
Wycenę wszelkich pozycji nie ujętych w przedmiarze należy ująć w pozycji „kalkulacja indywidualna”


Pyt. 10

Prosimy o podanie metody postępowania oraz rozliczenia robót w świetle zapisu z załączonego do materiałów przetargowych projektu:
„W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie (dokumentacji geotechnicznej), należy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali w uzgodnieniu z nadzorem autorskim: oraz zapisu ze ST (specyfikacji technicznej), że 3.4 Zamawiający żąda wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobligowany jest do wyliczenia ilości robót dokonując obmiaru z natury przed sporządzeniem kalkulacji cenowej tak, aby założony cel Zamawiającego został osiągnięty.
Czy w przypadku konieczności wykonania dłuższych pali będą one rozliczane wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź

Niezgodność warunków geotechnicznych stanowiących podstawę projektu będzie traktowana przez Zamawiającego jako okoliczność uzasadniająca ew. wykonanie robót dodatkowych. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby:
Wykonawca wskazał ceny jednostkowe będące podstawą rozliczenia ew. robót dodatkowych, nie ujętych w ofercie
W przypadku konieczności wykonania dłuższych pali będą one rozliczane wg cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

Pyt. 11

Prosimy o informację, czy projekt realizacyjno-wykonawczy będzie podlegał zatwierdzeniu, a jeśli tak to prosimy o podanie maksymalnego terminu potrzebnego Zamawiającemu na zatwierdzenie w/w projektu?

Odpowiedź:

Projekt winien być uzgodniony z autorem dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania zatwierdzenia projektu w terminie 1 miesiąca od daty dostarczenia uzgodnionego projektu.

Pyt. 12

Czy dopuszcza się zastosowanie materiałów o wyższych parametrach wytrzymałościowych przenoszących podane w projekcie przetargowym obciążenia? Czy jest możliwość zastosowania betonu o wyższej klasie oraz stali o wyższej wytrzymałości (np. zastosowanie stali R355 zamiast stali R235) tak, aby:
- całkowita nośność przekroju pala na ścinanie dla pala o średnicy 500 mm była nie mniejsza niż VR =254,92 kN (zgodnie z 3.2.2.1 z projektu Consulting and Research Service) oraz
- całkowita nośność przekroju pala na ścinanie dla pala o średnicy 500 mm była nie mniejsza niż VR =1241,14 kN (zgodnie z 3.2.2.2 z projektu Consulting and Research Service)

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów o wyższych parametrach wytrzymałościowych, pod warunkiem utrzymania pozostałych parametrów takich jak konsystencja itp.

Pyt. 13

Co oznacza zapis. 3.15. Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót budowlanych także komplet dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie”? Czy prace objęte przetargiem wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie? Czy do odbioru końcowego robót wystarczający będzie komplet materiałów zgodnych z dostarczonym projektem Consulting and Research Service”?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót budowlanych także komplet dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Do odbioru końcowego niezbędny będzie komplet materiałów zgodnych z Projektem oraz Specyfikacją Techniczną.

Cz. II. Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1) Zamawiający zastrzega, że zamieszczony przedmiar ma charakter pomocniczy i nie obejmuje wszystkich prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. W szczególności nie ujmuje on kosztów rozbiórki odtworzenia drogi na odcinku planowanych robót palowych, kosztów Cena oferty musi obejmować całość prac niezbędnych dla wykonania obiektu zgodnie z przepisami, dokumentacją, i dobrą praktyką budowlaną. W związku z tym oferent winien samodzielnie dokonać wyceny elementów nie ujętych w przedmiarze i uwzględnić je w kalkulacji ceny ofertowej.

2) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej zamawiającego jest udostępniona do wglądu dokumentacja geologiczna ww. osuwiska:
http://www.grodek.sacz.pl/index.html?id=przetargi&idp=5820

3) W związku z aktualnym brzmieniem art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie żądał akceptacji następujących warunków dotyczących okoliczności, w których dopuszczalna jest zmiana zawartej z wykonawcą umowy:

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
- terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót, m.in. w związku z pogorszeniem się warunków pogodowych, lub jeśli w trakcie prac zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny dla prawidłowej realizacji robót dodatkowych i przedmiotu umowy,
- opóźnień w dostawach materiałów i wyposażenia, niezależnych od wykonawcy.
- wystąpienia zdarzeń określanych jako „siła wyższa”, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron,
- zmian postanowień niniejszej umowy będących konsekwencjami zmian organizacyjnych Zamawiającego,
- ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, w szczególności w wypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą wartości brutto umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego

4) W związku z wątpliwościami dot. pkt 3.5 S.I.W.Z Zamawiający wyjaśnia, że zapisy ww punktu nie wyłączają możliwości rozliczenia robót zamiennych. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym (roboty zamienne), jeśli konieczność wykonania takich robót pojawi się w trakcie realizacji zamówienia, ale wyraźnie wskazuje, że wartość wynagrodzenia wykonawcy nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia wskazanej w ofercie. Kwota ta będzie traktowana przez wykonawcę jako wysokość maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy. W razie konieczności Zamawiający ograniczy zakres wykonywanych prac, by kwota wynagrodzenia wykonawcy nie uległa przekroczeniu

Cz. III. Na podstawie art. 38 ust 4-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 2 czerwca 2009 roku godz. 10:00:
Gródek nad Dunajcem dnia 1 czerwca 2009 roku


Na podstawie art. 38 ustawy – prawo zamówień publicznych:


Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym wystąpił błąd w pozycji 44 (OSUWISKO nr 5) łączna długość pali na osuwisku wpisano 187,00 m winno być 137,50 m (wielkość wynikająca z dokumentacji).
Wycenę sporządzić dla wielkości podanej w przedmiarze.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania korekty pozycji 48-52 przedmiaru i odpowiedniego przeliczenia oferty wykonawcy na zasadach wynikających z ustawy – prawo zamówień publicznych - za zgodą oferenta.


Otrzymują:
1x strona internetowa


Plik do pobrania: SIWZ 3400-08.2009.pdf
Plik do pobrania: Konstrukcyjna.zip
Plik do pobrania: kosztorys ofertowy-wodna.pdf
Plik do pobrania: ST - CFA.pdf
Plik do pobrania: Drogowa.zip
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom