Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2009 rokuPowrót

Gródek nad Dunajcem 2009-08-24

RRL-3400-12/2009


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-12/2009.

Cz. I
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
33-310 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 138
Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 2 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg
Drużków Pusty 13; 32-862 Porąbka Iwkowska
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 91,78

Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
33-310 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 138
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

Cz. II
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
33-310 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 138
Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 2 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg
Drużków Pusty 13; 32-862 Porąbka Iwkowska
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 91,82


Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
33-310 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 138
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad DunajcemGródek nad Dunajcem dnia 12.08.2009

Otrzymują wszyscy, którzy pobrali SIWZ RRL-3400-12/2009

Na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający – Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że dnia 6 sierpnia 2009 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1) Czy w przedmiarze robót zostały ujęte roboty związane z wykonaniem zjazdów, czy należy uważać wszystkie prace związane ze zjazdami z odbudowanych dróg za wyłączone z zadania?

Odpowiedź ad 1)
Prace związane z wykonaniem zjazdów z odbudowywanych dróg zostały wyłączone z zadania.

2) Droga Bartkowa-Bujne posiada 2 przepusty pod koroną drogi. Czy wszystkie prace związane z ewentualnym ich remontem, oczyszczeniem itp. zostaną wyłączone z zadania?

Odpowiedź ad 2)
Prace związane z przepustami pod drogą Bartkowa-Bujne zostały wyłączone z zadania.

3) Czy prace związane z oczyszczeniem i renowacją istniejących rowów w obydwu odcinkach zostały wyłączone z zadania?

Odpowiedź ad 3)
Prace związane z oczyszczeniem i renowacją istniejących rowów w obydwu odcinkach dróg zostały wyłączone z zadania.

4) Czy prace związane ze ścięciem i uzupełnieniem poboczy w obydwu odcinkach zostały wyłączone z zadania?

Odpowiedź ad 4)
Prace związane ze ścięciem i uzupełnieniem poboczy w obydwu odcinkach zostały wyłączone z zadania.

5) Droga Rożnów – Radajowice posiada przepust pod koroną drogi. Czy wszystkie prace związane z ewentualnym jego remontem, oczyszczeniem itp. zostają wyłączone z zadania?

Odpowiedź ad 5)
Prace związane z remontem, oczyszczeniem itp. przepustu pod koroną drogi Rożnów na Radajowice zostały wyłączone z zadania.

6) Zamawiający w obliczeniach w pozycji 3.d.1 przedmiaru robót skalkulował 1950*0,01*2,2, czyli wynikałoby z tego, że 1950 m2 zostało przemnożone przez 1 cm (0,01 m) oraz przez 2,2 tony na m3 mieszanki mineralno-bitumicznej. Pragniemy zaznaczyć, że 1 m3 mieszanki mineralno- bitumicznej waży ok. 2,5 t. Wykonanie 1 m3 mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej o masie 2,2 t i spełniającej wymogi PN –S-96025:2000 „Drogi samochodowe i lotniskowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania” jest niemożliwe. Dodatkowo po wykonaniu wizji lokalnej uważamy, że stan techniczny istniejącej nawierzchni wymaga średnio 2 cm wyrównania podbudowy, licząc na całej długości odcinka, a nie 1 cm, jak przyjął Zamawiający. Prosimy o dokonanie niezbędnych korekt w przedmiarze Robót.

Odpowiedź ad 6)
Zamawiający przyjął 1 cm grubości nawierzchni przy założeniu, że ilość ta obejmuje wypełnienie wszystkich przełomów na istniejącej drodze.
Wskazany w przedmiarze przelicznik 2,2 tony/m3 mieszanki mineralno-bitumicznej nie jest wiążący dla wykonawcy.
Zamawiający wymaga podania w przedmiarze ceny mieszanki mineralno- bitumicznej, przy założeniu, że ilość mieszanki niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia w ilości 1950m2*0,01m=19,9 m3
Ilość proszę podać w m3

7) Zamawiający w obliczeniach w pozycji 5.d.2 przedmiaru robót skalkulował 1128,5*0,01*2,2, czyli wynikałoby z tego, że 1128,5 m2 zostało przemnożone przez 1 cm (0,01 m) oraz przez 2,2 tony na m3 mieszanki mineralno-bitumicznej. Pragniemy zaznaczyć, że 1 m3 mieszanki mineralno- bitumicznej waży ok. 2,5 t. Wykonanie 1 m3 mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej o masie 2,2 t i spełniającej wymogi PN –S-96025:2000 „Drogi samochodowe i lotniskowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania” jest niemożliwe. Dodatkowo po wykonaniu wizji lokalnej uważamy, że stan techniczny istniejącej nawierzchni wymaga średnio 2 cm wyrównania podbudowy , licząc na całej długości odcinka, a nie 1 cm, jak przyjął Zamawiający. Prosimy o dokonanie niezbędnych korekt w przedmiarze Robót.

Odpowiedź ad 7)
Zamawiający przyjął 1 cm grubości nawierzchni przy założeniu, że ilość ta obejmuje wypełnienie wszystkich przełomów na istniejącej drodze.
Wskazany w przedmiarze przelicznik 2,2 tony/m3 mieszanki mineralno-bitumicznej nie jest wiążący dla wykonawcy.
Zamawiający wymaga podania w przedmiarze ceny mieszanki mineralno- bitumicznej, przy założeniu, że ilość mieszanki niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia w ilości 1128,5 m2*0,01m=11,285 m3
Ilość proszę podać w m3

Podpisano:
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
/-/ mgr inż. Stefan Wolak
 Gródek nad Dunajcem: Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2009 roku
Numer ogłoszenia: 262444 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2009 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2009 r. poprzez wykonanie nakładek bitumicznych na następujących drogach: 3.1.1. droga Bujne - Bartkowa K 290648 km 0+300 do 0+580 3.1.2. droga na Radajowice K 290633 km 0+000 do 0+600 Roboty przewidziane do wykonania: - Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej, - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, - Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, mapach, szkicach i rysunkach stanowiących załączniki do specyfikacji. 3.3. Załączony przedmiar robót należy traktować jako materiał informacyjny. Zamawiający żąda wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobligowany jest do wyliczenia ilości robót, dokonując obmiaru z natury przed sporządzeniem kalkulacji cenowej tak, aby założony cel Zamawiającego został osiągnięty. 3.4. Zamawiający zastrzega, że jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że konieczne jest wykonanie robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym - nie będzie to stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy poza kwotę wynagrodzenia wynikającą z oferty, nawet jeśli w wyniku obmiaru powykonawczego okaże się, że rzeczywista wartość robót była wyższa od zakładanej. 3.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, a także uzyskał na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W razie potrzeby możliwy jest udział pracownika zamawiającego w wizji, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, z jednodniowym wyprzedzeniem. 3.6. W przypadku zastrzeżeń wykonawcy do opisu przedmiotu zamówienia jest on zobowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert, a zamawiający ustosunkuje się do tych uwag również na piśmie, z powiadomieniem o swojej decyzji wszystkich wykonawców. 3.7. Wymagany termin gwarancji na wykonane prace budowlane wynosi 3 lata. 3.8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: główny przedmiot: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 3.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak w pkt 3.1.1 i 3.1.2. 3.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.13. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu oferty tej części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. 3.14. Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót budowlanych także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przedmiotu robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 5.1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 5.2. dysponują lub będą dysponować: 5.2.1. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 5.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz winni ustanowić pełnomocnika (lidera) i określić jego kompetencje. Ocena spełnienia warunków: 5.4. Spełnienie warunków wymaganych od Wykonawcy stwierdzone będzie wg formuły: spełnia/nie spełnia. Analizie podlegać będą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określone w pkt 5 jako minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu, w tym: 5.4.1. ocena spełnienia warunków określonych przepisami art. 22 5.4.2. stwierdzenie, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 lub 2 ustawy, 5.4.3. w przypadku wykonawców występujących wspólnie - wielkości określone w warunkach udziału w postępowaniu określone w cz. 6.2.5 będą zsumowane w celu stwierdzenia, czy wykonawca spełnia minimalne kryteria kwalifikacyjne 5.4.4. prawidłowość podpisania oferty Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy oraz odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.1-6.2.7 SIWZ. 6.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: - w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 6.2.1. Oświadczenie wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do SIWZ) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia ( załącznik nr 2B do SIWZ) 6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno być ono wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego - samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia) - w celu potwierdzenia opisanego warunku niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 6.2.3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, tj.: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, Do dokumentów należy dołączyć kserokopie: - uprawnień budowlanych; - zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego W przypadku, jeśli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia winien dodatkowo złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 6.2.4. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 75 % wartości zamówienia, z podaniem zakresu, wartości, dat wykonania i nazwy z adresem zlecającego roboty budowlane - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji, - oraz: 6.2.5. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, sporządzony wg załącznika nr 1 do S.I.W.Z. 6.2.6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 6.3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 6.3.1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa 6.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - wystawione nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.4. Forma dokumentów 6.4.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Powyższy zapis nie dotyczy Pełnomocnictw, które muszą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza. 6.4.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 6.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 6.4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem powinien dokonać Pełnomocnik. 7. WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ROZUMIENIU ART. 23 UST. 1 USTAWY: 7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.2. W takim przypadku, obok dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 SIWZ - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają odpowiednio (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem): 7.3.1. dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.2 ( za każdego wykonawcę) 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 7.3.2. zamiast Oświadczenia Wykonawcy (6.2.1) wg załącznika 2A do SIWZ - Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg załącznika 2B do SIWZ. 7.4. Zamawiający przekazywać będzie wszelką korespondencję w toku postępowania do ustanowionego Pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Droga Bujne - Bartkowa K 290648 km 0+300 do 0+580.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty przewidziane do wykonania: - Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej, - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, - Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Droga na Radajowice K 290633 km 0+000 do 0+600.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej, - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, - Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Plik do pobrania: SIWZ 3400-12.2009 mod 0.2.pdf
Plik do pobrania: REMONT PO POWODZI DRÓG GMINNYCH BARTKOWA - BUJNE I ROŻNÓW NA RADAJOWICE - PRZEDMIAR.pdf
Plik do pobrania: radajowice 600mb.pdf
Plik do pobrania: bujne-280mb.pdf
Plik do pobrania: specyfikacja techniczna RRL 12-2009.pdf
Plik do pobrania: BUJNE.pdf
Plik do pobrania: RADAJOW.pdf
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom