Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa używanego samochodu ciężarowego typu: wywrotka 3-stronna (II przetarg)Powrót


Gródek nad Dunajcem 2009-10-02
KZB-3400-3/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KZb-3400-3/2009.

Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) – jako, że cena najniższej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty: 1
MAGDEX DZIURA MAGDALENA
UL. PIASTOWSKA 26/3; 48-300 NYSA
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

DYREKTOR


/-/ inż. Mieczysław Hajduga
Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego

Gródek n/Dunajcem: Dostawa używanego samochodu ciężarowego typu: wywrotka 3-stronna
Numer ogłoszenia: 311434 - 2009; data zamieszczenia: 09.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Budżetowy , Gródek n/Dunajcem 54, 33-318 Gródek n/Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 0-18 4401042, faks 0-18 4401035.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl/KZB
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Komunalny Zaklad Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego samochodu ciężarowego typu: wywrotka 3-stronna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa używanego samochodu ciężarowego-wywrotka 3-stronna Dane techniczne: 1. Samochód używany ciężarowy - wywrotka 3 - stronna, sprawny technicznie 2. Dopuszczalny rocznik od 1992 r. 3. Silnik wysokoprężny (diesel), 4. Przebieg - nie więcej niż 250 000 km 5. Dopuszczalna masa całkowita - do 17 t., 6. Dopuszczalna ładowność - min 8 t., 7. Napęd na dwie osie, 8. skrzynia manualna lub półautomatyczna 9. Silnik o mocy min. 200 kM (PS), 10. Trójstronny wywrot, Wyposażenie: 11. Skrzynia ładunkowa - burty stalowe, 12. Przystosowany do ciągnięcia przyczep, 13. Światła obrotowe na dachu kabiny, 14. Wspomaganie kierownicy, 15. min. 2 miejsca w kabinie kierowcy. 16. czołownica na pług 17. wyjście hydrauliczne na piaskarkę Dokumenty 18. Dowód rejestracyjny wraz z aktualnymi badaniami technicznymi pojazdu, 19. Zalegalizowany tachograf, 20. Samochód zarejestrowany w Polsce lub posiadający komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji w Polsce.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.40.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy pzp: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawców, wymienione w punkcie 6 na zasadzie spełnia/nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.A) Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 5 należy złożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, b) oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty, c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia) oraz wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, -dokument ten będzie stanowić załącznik nr 3 do oferty, 6.B) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca winien przedłożyć w postępowaniu, zawiera również druk oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 6.C) Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki: a) zawierać pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnie w czynnościach zawarcia umowy. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego (zapis dotyczy również podmiotów występujących wspólnie w formie spółki cywilnej). b) zawierać dokumenty wymienione w pkcie 6 A ppkt a i c od każdego podmiotu, natomiast dokumenty wymienione w pkcie 6A ppkt b, które to winien złożyć, co najmniej jeden z podmiotów, c) Zamawiający przy ocenie spełniania warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie, d) musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony, e) oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów winna wskazywać adres Wykonawcy lub Wykonawców, na który Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawie zamówienia publicznego, f) podmioty gospodarcze występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie zamówienia. g) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, to przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Data publikacji: 2009-09-09


Plik do pobrania: SIWZ_-_PN__ponizej_206.000_euro-_D_i_U.doc
Plik do pobrania: oferta.doc
Plik do pobrania: Umowa_na_przetarg.doc
Plik do pobrania: zalaczniki__do_oferty_-_D_U.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom