Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ PRZYDONICA DO PECIAKA W KM 0+000 DO KM 0+615 (II przetarg)Powrót

Gródek nad Dunajcem 2009-10-27
RRL-3400-18/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-18/2009

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-DROMPEX sp z o.o. Ul. Elektrodowa 45e, 33-300 Nowy Sącz
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 79,30
Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH S.A., Ul. Wiśniowieckiego 138 , 33-310 Nowy Sącz
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 27 - 10 – 2009 r, tj. po upływie terminu składania ofert.

Powody unieważnienia
Podstawa faktyczna: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia


Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

4. Strona internetowa

Gródek nad Dunajcem dnia 20 października 2009 roku


Otrzymują wszyscy, którzy pobrali specyfikację


Dnia 13 października 2009 roku Wykonawca zwrócił się na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych o wyjaśnienie następujących kwestii zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na realizację zadania nr RRL-3400-18/2009 pn. „Odbudowa po powodzi drogi gminnej Przydonica do Peciaka w km 0+000 do km 0+615”:

1) Czy w przedmiarze robót zostały ujęte roboty związane z wykonaniem zjazdów, czy należy uważać wszystkie prace związane ze zjazdami z odbudowywanej drogi za wyłączone z zadania?

Wykonanie zjazdów z istniejącej drogi, za wyjątkiem wskazanych w przedmiarze robót zostało wyłączone z zadania.

2) Czy wszystkie prace związane z odwodnieniem z odbudowywanej drogi (przepusty , rowy itp.) zostały wyłączone z zadania? Załączony przekrój poprzeczny drogi przedstawia obustronne rowy z korytkami ściekowymi, co nie ma odzwierciedlenia w przedmiarze robót?

Wykonanie odwodnienia, poza pracami ujętymi w przedmiarze – zostało wyłączone z zadania.

3) Czy prace związane ze ścięciem i uzupełnieniem poboczy w obydwu odcinkach zostały wyłączone z zadania? Załączony przekrój poprzeczny drogi przedstawia obustronne pobocza ze żwiru i tłucznia o szerokości 50 cm, co nie ma odzwierciedlenia w przedmiarze robót?

Przekrój poprzeczny ma charakter poglądowy.

4) Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SIWZ pkt 3.2 – mechaniczne ścinanie poboczy w ilości 615 m2, a przedmiarem robót w którym brak jest w/w pozycji?

Zamawiający wymaga ścięcia istniejących poboczy. Zadanie – ścięcie poboczy zostało ujęte w zmodyfikowanym przedmiarze, opublikowanym na stronie zamawiającego.

5) Wyjaśnienie odnośnie sprostowania terminu wykonania robót i terminu składania ofert?

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu:
– termin wykonania robót został ustalony na 30 listopada 2009 roku
- termin składania ofert został ustalony na 26 października 2009 roku godz. 10:00


Gródek nad Dunajcem: ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ PRZYDONICA DO PECIAKA W KM 0+000 DO KM 0+615
Numer ogłoszenia: 346260 - 2009; data zamieszczenia: 05.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBUDOWA PO POWODZI DROGI GMINNEJ PRZYDONICA DO PECIAKA W KM 0+000 DO KM 0+615.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi gminnej Przydonica do Peciaka w km 0+000 do km 0+615 - uszkodzonej w trakcie powodzi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze. 3.2. Roboty przewidziane do wykonania: - Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją na zimno nawierzchni bitumicznej - 2091 m2, - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - 104,55 ton, - Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 2091 m2 - KR2, stabilizacja podłoża przy użyciu podłoża do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, a grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 700 m2 (km 0+010 do km 0+210), - krata poprzeczna w drodze wyłapująca wodę, kierunkująca wodę do rowu (odprowadzająca wodę poza osuwisko), o przekroju poprzecznym w świetle min. 30 x 30 cm, ruszcie żeliwnym lub stalowym (systemowym - certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklaracja zgodności z PN-EN) grubość ścianek bocznych min. 15 cm, gr. ścianki dolnej min. 25 cm. Beton B 30. Podbudowa żwirowa 60 cm x 60 cm - dł. 5 mb . - Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm - 615 m2 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, mapach, szkicach i rysunkach stanowiących załączniki do specyfikacji. 3.4. Załączony przedmiar robót należy traktować jako materiał informacyjny. Zamawiający żąda wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobligowany jest do wyliczenia ilości robót, dokonując obmiaru z natury przed sporządzeniem kalkulacji cenowej tak, aby założony cel Zamawiającego został osiągnięty. 3.5. Zamawiający zastrzega, że jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że konieczne jest wykonanie robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym - nie będzie to stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy poza kwotę wynagrodzenia wynikającą z oferty, nawet jeśli w wyniku obmiaru powykonawczego okaże się, że rzeczywista wartość robót była wyższa od zakładanej. 3.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, a także uzyskał na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W razie potrzeby możliwy jest udział pracownika zamawiającego w wizji, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, z jednodniowym wyprzedzeniem. 3.7. W przypadku zastrzeżeń wykonawcy do opisu przedmiotu zamówienia jest on zobowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert, a zamawiający ustosunkuje się do tych uwag również na piśmie, z powiadomieniem o swojej decyzji wszystkich wykonawców. 3.8. Wymagany termin gwarancji na wykonane prace budowlane wynosi 3 lata. 3.9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: główny przedmiot: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 3.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.14. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu oferty tej części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. 3.15. Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót budowlanych także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przedmiotu robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 5.1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 5.2. dysponują lub będą dysponować: 5.2.1. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 5.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz winni ustanowić pełnomocnika (lidera) i określić jego kompetencje. Ocena spełnienia warunków: 5.4. Spełnienie warunków wymaganych od Wykonawcy stwierdzone będzie wg formuły: spełnia/nie spełnia. Analizie podlegać będą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określone w pkt 5 jako minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu, w tym: 5.4.1. ocena spełnienia warunków określonych przepisami art. 22 5.4.2. stwierdzenie, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 lub 2 ustawy, 5.4.3. w przypadku wykonawców występujących wspólnie - wielkości określone w warunkach udziału w postępowaniu określone w cz. 6.2.5 będą zsumowane w celu stwierdzenia, czy wykonawca spełnia minimalne kryteria kwalifikacyjne 5.4.4. prawidłowość podpisania oferty Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy oraz odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: - w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 6.2.1. Oświadczenie wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do SIWZ) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia ( załącznik nr 2B do SIWZ) 6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno być ono wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego - samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia) - w celu potwierdzenia opisanego warunku niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 6.2.3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, tj.: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, Do dokumentów należy dołączyć kserokopie: - uprawnień budowlanych; - zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego W przypadku, jeśli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia winien dodatkowo złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 6.2.4. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł, z podaniem zakresu, wartości, dat wykonania i nazwy z adresem zlecającego roboty budowlane - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji, - oraz: 6.2.5. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, sporządzony wg załącznika nr 1 do S.I.W.Z. 6.2.6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 6.3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 6.3.1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa 6.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - wystawione nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem; 54.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem; 54 - Dziennik Podawczy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Data publikacji: 2009-10-05


Plik do pobrania: SIWZ 3400-18.2009 ver.02.doc
Plik do pobrania: Szkic sytuacyjny - Odbudowa drogi gminnej Przydonica do peciaka.doc
Plik do pobrania: REMONT PO POWODZI DROGI PRZYDONICA DO PECIAKA W KM 0+000 DO KM 0+615 - PRZEKRÓJ TYPOWY.pdf
Plik do pobrania: REMONT PO POWODZI DROGI PRZYDONICA DO PECIAKA - PRZEDMIAR.pdf
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom