Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa betonowych materiałów budowlanych Powrót

Gródek nad Dunajcem 2009-11-25
RRL-3400-22/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-22/2009.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
BRUK-BET sp. z o.o.
Nieciecza 199; 33-240 Żabno
Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 7 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Zakład Prefabrykacji Budowlanych KOBET Henryk Kogut,
Ul. Grunwaldzka 70; 41-945 Piekary Śląskie
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 78,24

Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
DOMEX Szczepanik sp.j.
Ul. Ligonia 6; 47-320 Gogolin
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 81,47

Nr oferty: 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Inwestycje Budowlane SEDIWY Damian Sediwy
Ul. Wojciecha Kossaka 14; 32-800 Brzesko
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 83,76

Nr oferty: 5
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WID-BRUK Aneta Krzyżanowska-Galon
Zalesie 42; 31-095 Iwanowice Dworskie
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 95,36

Nr oferty: 7
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
BRUK-BET sp. z o.o.
Nieciecza 199; 33-240 Żabno
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni 2 wykonawcy.
Podstawa prawna: art. 24 ust 2 pkt 2 w związku z art. 26 ust 3 – ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Podstawa faktyczna: wykonawcy nie złożyli, mimo wezwania – w wymaganym przez Zamawiającego terminie do dnia 25.11.2009 godz. 13:00 dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.
Nr oferty: 4
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA-BRUK s.c.
ul Partyzantów 15; 33-340 Stary Sącz

Nr oferty: 6
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych OLEXBUD
Kąty 95; 32-862 Porąbka Iwkowska

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 2 oferty.

Podstawa prawna: art. 24 ust 4 – ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Podstawa faktyczna: Oferty złożone przez wykonawców wykluczonych z postępowania zostały odrzucone.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

9. Strona internetowa – a/aWyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia RRL-3400-22-09

Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść specyfikacji poprzez doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości wykonawców.

PALETY
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył zamówione wyroby (materiały) na paletach.
2. Cena (koszt) palet przekazanych Zamawiającemu wraz z wyrobami nie wchodzi w skład ceny ofertowej.
3. Palety zostaną zwrócone wykonawcy po wbudowaniu dostarczonych wyrobów.
4. Przewidywany przez zamawiającego termin wbudowania całości materiałów – nie mniej niż 12 miesięcy, nie więcej niż 24 miesiące.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu palet partiami (częściowego) w terminie wcześniejszym niż termin wbudowania całości. Zwrotu dokona Zamawiający.

DOSTAWA
1. Cena oferty winna objąć koszt załadunku i rozładunku wyrobów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Dostawca winien zapewnić możliwość załadunku i rozładunku zamówionych wyrobów we własnym zakresie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (przedłużenia) terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do kwoty jaką przeznaczył na wykonanie zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dla każdego z dostarczonych asortymentów dostarczył aprobatę techniczną, deklarację zgodności z normami polskimi lub europejskimi i/oraz dokument potwierdzający dopuszczenie danego rodzaju wyrobów do obrotu lub do stosowania w budownictwie.
6. Ceny jednostkowe określone w ofercie wykonawcy nie będą ulegały zmianie w toku realizacji przedmiotu umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA W TREŚCI UMOWY
 zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca rozładunku dla części zamówienia
 miejsce rozładunku – gm, Gródek nad Dunajcem, m. Rożnów, stara baza SKR
 wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalą w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym
 ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym zawierają koszt transportu wyrobów na miejsce dostawy oraz rozładunek.
 Strony nie dopuszczają waloryzacji cen.
 Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty brutto – wskazanej przez zamawiającego.
 W przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonej w ustępie powyższym przed terminem zakończenia umowy, umowa ulega rozwiązaniu bez obustronnych roszczeń.
 termin realizacji umowy: 21 dni od podpisania umowy, nie później niż do 30 grudnia 2009 roku.
 Na materiały wykonawca obowiązany jest posiadać aprobatę techniczną lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub dokument równoważny
 Rozliczenie za dostarczone wyroby nastąpi na podstawie faktury / faktur częściowych wystawionych przez Dostawcę, po dostarczeniu wyrobów w miejsce wskazane przez Zamawiającego
 Dostawca jest zobowiązany dostarczyć orzeczenie o jakości dostarczonych wyrobów (deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną lub dokument równoważny).
 Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru partii wyrobów podpisany przez strony.
 Należność oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na konto wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego.
 Dostawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe stwierdzone bezpośrednio po dostarczeniu przedmiotu umowy.
 Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych wyrobów oraz pokrycia kosztów transportu z tym związanego.
 Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane w terminie 2 dni licząc od daty zgłoszenia.
 Dostawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy
Numer ogłoszenia: 395960 - 2009; data zamieszczenia: 17.11.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 391920 - 2009 data 12.11.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, fax. 018 4401035 w. 20.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).
W ogłoszeniu jest: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający - Gmina Gródek nad Dunajcem wymaga by Oferent złożył: wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, tj: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. - oświadczenie że oferent przyjmuje warunki przetargowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zna przedmiot zamówienia i przyjmuje do wykonania w całości, - zaakceptowany przez zamawiającego projekt umowy..
W ogłoszeniu powinno być: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający - Gmina Gródek nad Dunajcem wymaga by Oferent złożył: wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, tj: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. - oświadczenie że oferent przyjmuje warunki przetargowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zna przedmiot zamówienia i przyjmuje do wykonania w całości, - zaakceptowany przez oferenta projekt umowy..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).
W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem dziennik podawczy..
W ogłoszeniu powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2009 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem dziennik podawczy

Gródek nad Dunajcem: Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku
Numer ogłoszenia: 391920 - 2009; data zamieszczenia: 12.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku, w tym: - kostka czerwona betonowa typ Behaton gr. 8 cm w ilości 126 m2 - kostka szara betonowa połówka typ Behaton gr. 8 cm w ilości 64 m2 - kostka szara betonowa typ Behaton gr. 8 cm w ilości 1011 m2 - kostka czerwona betonowa typ Behaton gr. 6 cm w ilości 286 m2 - kostka szara betonowa typ Behaton gr. 6 cm w ilości 2522 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały posiadały stosowne atesty i dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Dostawa obejmuje transport materiałów do m .Rożnów gm. Gródek nad Dunajcem w miejsce wskazane przez Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest by wykonawca: - spełniał wszystkie warunki, o których mowa w art. 24 ustawy (ppkt. 1 - 4), złożył wymagane oświadczenie na podstawie art. 44 ustawy o treści określonej w art. 22 i wymagane dokumenty określone w pkt. IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za prze¬stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie¬lenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, prze¬stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępo¬wania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; 4) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wyklu¬czeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełnienia tych warunków nastąpi na podstawie dokumentów załączonych do oferty a przygotowanych na podstawie punktu IX oraz punktu XII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, a oferta była przygotowana zgodnie z punktem XIV SIWZ, cena określona zgodnie z punktem XVI i złożona w terminie określonym w punkcie XV SIWZ..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający - Gmina Gródek nad Dunajcem wymaga by Oferent złożył: wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, tj: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. - oświadczenie że oferent przyjmuje warunki przetargowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zna przedmiot zamówienia i przyjmuje do wykonania w całości, - zaakceptowany przez zamawiającego projekt umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem dziennik podawczy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Data publikacji: 2009-11-12


Plik do pobrania: SIWZ RRL 3400 22 2009.doc
Plik do pobrania: Kostka brukowa betonowa.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom