Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku (II przetarg)Powrót


Gródek nad Dunajcem 2009-12-04
RRL-3400-24/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-24/2009.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :
BRUK-BET sp. z o.o.
Nieciecza 199; 33-240 Żabno
Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 3 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne MULTIBET s.c.
Wierzbno 27; 32-104 Koniusza
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 89,74

Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
Hurtownia Materiałów Budowlanych Strzelczyk Czerwony sp.j.
Ul. Fabryczna 7; 33-100 Tarnów
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 74,08

Nr oferty: 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :
BRUK-BET sp. z o.o.
Nieciecza 199; 33-240 Żabno
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

5. Strona internetowa – a/a

Gródek nad Dunajcem: Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku (II przetarg)
Numer ogłoszenia: 405200 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku (II przetarg).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa betonowych materiałów budowlanych na potrzeby gminy Gródek nad Dunajcem w 2009 roku, w tym: - kostka czerwona betonowa typ Behaton gr. 8 cm w ilości 90 m2 - kostka szara betonowa połówka typ Behaton gr. 8 cm w ilości 45 m2 - kostka szara betonowa typ Behaton gr. 8 cm w ilości 710 m2 - kostka czerwona betonowa typ Behaton gr. 6 cm w ilości 200 m2 - kostka szara betonowa typ Behaton gr. 6 cm w ilości 1765 m2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do kwoty jaką przeznaczył na wykonanie zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dla każdego z dostarczonych asortymentów dostarczył aprobatę techniczną, deklarację zgodności z normami polskimi lub europejskimi i/oraz dokument potwierdzający dopuszczenie danego rodzaju wyrobów do obrotu lub do stosowania w budownictwie. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4. Produkty betonowe Dostawa obejmuje załadunek, transport materiałów oraz ich rozładunek w gm. Gródek nad Dunajcem w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia rozładunku. Wykonawca winien zapewnić możliwość załadunku i rozładunku zamówionych wyrobów we własnym zakresie. Cena oferty winna objąć koszt załadunku i rozładunku wyrobów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył zamówione wyroby (materiały) na paletach. Cena (koszt) palet przekazanych Zamawiającemu wraz z wyrobami nie wchodzi w skład ceny ofertowej. Palety zostaną zwrócone wykonawcy po wbudowaniu dostarczonych wyrobów. Przewidywany przez zamawiającego termin wbudowania całości materiałów - nie mniej niż 12 miesięcy, nie więcej niż 24 miesiące. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu palet partiami (częściowego) w terminie wcześniejszym niż termin wbudowania całości..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.42.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; b) Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki, Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający - Gmina Gródek nad Dunajcem wymaga by Oferent złożył wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, tj, że: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM 54.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2009 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM 54 Dziennik Podawczy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Data publikacji: 2009-11-24


Plik do pobrania: SIWZ RRL 3400 24 2009.doc
Plik do pobrania: Kostka brukowa betonowa.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom