Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-PosadowaPowrót

Gródek nad Dunajcem 2010-03-31
RRL-3410-01/2010

ZAWIADOMIENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3410-01/2010

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wyłoniono następujących wykonawców;

Dla części I:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta: (konsorcjum) PPUH WOLIMEX, Eugeniusz Wojak, Ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

Dla części II:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta: P.P.U. ELMARC, Małgorzata Kowalczyk, Ul. Kopernika 5, 33-383 Tylicz

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Dla części I
Nr oferty: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta: (konsorcjum) PPUH WOLIMEX, Eugeniusz Wojak, Ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części II
Nr oferty: 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta: P.P.U. ELMARC, Małgorzata Kowalczyk, Ul. Kopernika 5, 33-383 Tylicz
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta: Zakład Usług Elektrycznych, Krzysztof Łęczycki, Ul. Rzeźniana 10/2, 33-380 Krynica-Zdrój
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 79,70 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden oferent.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

6. Strona internetowa
Gródek nad Dunajcem dnia 11.02.2010 r.


Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaNa podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr RRL-3410/01/2010 w opisie przedmiotu zamówienia wprowadzono następujące zmiany.

1. W rozdziale:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający uzupełnia treść rozdziału o zapis:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- deklarację zgodności nawierzchni ze sztucznej trawy z właściwymi normami technicznymi.
- deklarację zgodności nawierzchni poliuretanowej z właściwymi normami technicznymi.

2. Pozostałe zapisy specyfikacji nie ulegają zmianie.
3. Wprowadzona zmiana, jako wynikająca z treści ogłoszenia, protestu i dodatkowych wyjaśnień do treści specyfikacji udzielanych w toku nie powoduje konieczności wydłużenia terminu składania ofert.

Numer ogłoszenia: 28159 - 2010; data zamieszczenia: 10.02.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14486 - 2010 data 18.01.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, fax. 018 4401035 w. 20.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).
W ogłoszeniu jest: 09.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.
W ogłoszeniu powinno być: 12.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.
II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykorzystane w dokumentacji technicznej nazwy wyrobów i oznaczenia producentów mają charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający w każdym przypadku, jeśli nie zastrzegł inaczej, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, spełniających wymogi wskazane w specyfikacji..
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.5.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: x inne dokumenty: - deklarację zgodności nawierzchni ze sztucznej trawy z właściwymi normami - deklarację zgodności nawierzchni poliuretanowej z właściwymi normami.

Gródek nad Dunajcem dnia 5 lutego 2010 rokuOtrzymują wszyscy którzy pobrali SIWZSprawa: RRL-3410-1/Z4/2010

Dot. odpowiedzi na zapytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie” p.n. „Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa”

Dnia 5 lutego 2010 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2004 r nr 19 poz. 177 z późn zm.) składamy zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie p.n. „Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa”.

Czy zamawiający dopuszcza złożenie deklaracji zgodności z normą PN/EN 15330 1:2008?

Zamawiający wymaga załączenia do oferty badań na zgodność z normą PN EN 15330 1:2008 lub ważnej Aprobaty ITB lub Rekomendacji ITB lub wyników badań specjalistycznego laboratorium potwierdzającego parametry oferowanej nawierzchni.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, producent wyrobu wystawia deklarację zgodności.
Aprobaty techniczne ITB nie są wydane dla sztucznych nawierzchni do 2004 r. natomiast rekomendacje techniczne ITB stanowią jedynie dobrowolne specyfikacje techniczne i nie zawierają badania na zgodność z PN/EN 15330 1:2008. Nie istnieją ważne dokumenty ITB potwierdzające zgodność z PN/EN 15330 1:2008 sztucznych traw. Istniejący zapis uniemożliwia zaoferowanie produktów instalowanych na stadionach całej Europy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie, jako dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów odnośnie nawierzchni ze sztucznej trawy - deklaracji zgodności z normą PN-EN 15330 1:2008.
Powyższa zmiana zostanie ujęta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Gródek nad Dunajcem dnia 5 lutego 2010 roku


Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi do specyfikacji zmianami , w tym także w związku z rozstrzygnięciem protestu dokonał zmiany terminu składania ofert z dnia 9 lutego 2010 roku do dnia 12 lutego 2010 roku godz. 10:00


Gródek nad Dunajcem 05.02.2010 roku

Zamawiający: Gmina Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajcem

Protestujący:
Arim Sp. z o.o.
Ul. Karola Miarki 33
58-500 Jelenia Góra

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w ramach realizacji zadania: „Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa”

ROZSTRZYGNIECIE PROTESTU

Działając na podstawie art. 183 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz 1655 ze zm – zwaną dalej PZP) Zamawiający rozstrzyga protest wniesiony przez wykonawcę : Arim Sp. z o.o., Ul. Karola Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra – zwaną dalej „Protestującym” poprzez:
1. uznanie protestu w pkt. 1 tj. opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który może utrudnić uczciwą konkurencję , w tym określenie cech nawierzchni syntetycznych wskazujących na jednego producenta i konkretne produkty.
2. oddalenie protestu w pkt. 2 dot. opisania przedmiotu zamówienia zbyt rygorystycznie, co nie jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Sytuacja ta prowadzi do ograniczenia grona wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. oddalenie żądania dopuszczenia trawy o parametrach jak wskazanych przez Protestującego.
4. uwzględnienie w całości żądania rezygnacji z przedłożenia dokumentu – Certyfikatu Międzynarodowej Federacji Tenisowej – ITF.

U z a s a d n i e n i e

W toku prowadzonego postępowania w dniu 25 stycznia 2010 roku Protestujący wniósł protest, w formie faksu. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (znak sprawy RRL-3410/1/2010) zwanej dalej SIWZ: „Wszelkie oświadczenia , wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub za pomocą faksu (018) 440-10-35 w.20 , z zastrzeżeniem protestu , który składa się wyłącznie w formie pisemnej na adres Zamawiającego. Złożenie protestu w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.” Protest w formie pisemnej wpłynął do Zamawiającego dnia 29 stycznia 2009 roku.
Stosownie do treści art. 181 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający zamieścił kopię wniesionego protestu na stronie internetowej, na której jest umieszczona SIWZ (http://www.grodek.sacz.pl/index.html?id=przetargi&idp=6384), wzywając jednocześnie pozostałych wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. W odpowiedzi na wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, nie zgłoszono przystąpienia do postępowania protestacyjnego w trybie art. . 181 ust. 3 – 5 ustawy PZP.

Zamawiający ustalił, ze protest został wniesiony z zachowaniem terminu na jego wniesienie, przez podmiot uprawniony do jego wniesienia, a żądanie protestu nie narusza dyspozycji 181 ust. 6 ustawy PZP, zgodnie z którym Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do wzięcia udziału w postępowaniu nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Ze względu na powyższe protest nie podlega odrzuceniu ze względów formalnych.

Protestujący podniósł zarzuty dotyczące treści zawartego w SIWZ opisu przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

1. Opisania przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, w tym określenie cech nawierzchni syntetycznych wskazujących na jednego producenta i konkretne produkty.
2. Opisania przedmiotu zamówienia zbyt rygorystycznie, co nie jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Sytuacja ta prowadzi do ograniczenia grona wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia.
I żądał:
1. Dopuszczenia do przetargu nawierzchni równoważnych z trawy syntetycznej o minimalnych parametrach, jak niżej:
 ciężar właściwy min 8800 Dtex,
 ilość pęczków min. 50400 / m2,
 ilość włókien: min. 100800 / m2
2. Rezygnacji z wymagania dokumentu - Certyfikatu Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF).

Zdaniem Składającego Protest Zamawiający naruszył postanowienia ustawy - PZP przez naruszenie:

1. art. 7 ust. 1 PZP- poprzez przygotowanie i prowadzenie postępowania z naruszeniem zasady przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
2. art. 29 ust 1-3 PZP – poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nadmiernie rygorystyczny, wskazujący na produkty jednego producenta, co nie jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego, ograniczając grono wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia.

Odnosząc się do argumentacji składającego protest należy podkreślić, że dostawa nawierzchni boisk sportowych nie jest samodzielnym elementem toczącego się postępowania. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są roboty budowlane. Zastosowana nawierzchnia to tylko jeden z elementów składowych wykonania obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamówienia. Z tego też względu w niniejszym postępowaniu wykonawcą nie będzie dostawca, czy producent nawierzchni sportowych, ale potencjalny wykonawca robót budowlanych. Na ewentualne naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych trzeba więc patrzeć przez pryzmat specyfiki przedmiotu zamówienia i kręgu potencjalnych wykonawców. To, czy wszyscy producenci posiadają w swojej ofercie produkty o parametrach technicznych pożądanych przez Zamawiającego nie może rzutować na opis potrzeb Zamawiającego wynikających z celu, któremu ma służyć postępowanie – czyli realizacji konkretnych robót budowlanych. Zamawiający ma prawo do żądania wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o parametry wyższe niż może spełnić konkretny wykonawca. W wyroku z dnia 9 października 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 1024/08) stwierdza się:
„(…) Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji (….).”
Ponadto należy przypomnieć, że wymagania postawione w SIWZ zostały określone jednakowo dla wszystkich wykonawców, gdyż zamówienie ze względu na swój charakter adresowane jest nie do producentów nawierzchni sztucznych boisk sportowych ( w przedmiotowym postępowaniu – sztucznej trawy), ale do przedsiębiorców realizujących obiekty sportowe. W tym przypadku warto przytoczyć orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 maja 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 472/08 – wyrok dotyczący tożsamego przedmiotu zamówienia w ramach inwestycji „Moje Boisko – Orlik 2012”), w którym stwierdza się, między innymi:

„(…) w stosunku do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zdaniem składu orzekającego Izby przedmiotowe żądanie zamawiającego nie powoduje nierównego traktowania wykonawców, ponieważ warunek zakupu de facto u producenta z danej grupy producentów został postawiony wszystkim wykonawcom przedmiotowych robót budowlanych (…) żądanie to niewątpliwie ogranicza krąg producentów, których produkty wykonawcy ci mogą zaoferować, lecz nie wykonawców, którzy mogą wziąć udział w postępowaniu (…)”;

W ocenie Zamawiającego Protestujący nie wykazał w jaki sposób zamawiający uniemożliwił mu złożenie oferty zgodnej z wymaganiami opisanymi w SIWZ, nie poparł powyższych twierdzeń żadnymi dowodami, ani powyższej okoliczności nie uprawdopodobnił. Protestujący nie wykazał, że w stosunku do niego występuje nieusuwalna przeszkoda w złożeniu oferty. Z treści protestu nie wynika w sposób jednoznaczny, czy Protestujący jest jednocześnie producentem konkretnej sztucznej nawierzchni trawiastej. Protestujący nie wykazał również, że istnieją faktyczne utrudnienia w nabyciu przez niego, w celu wykonania niniejszego zamówienia, nawierzchni o parametrach i wymaganiach postawionych SIWZ.
Natomiast bez żadnej wątpliwości ciężar udowodnienia faktów z których Protestujący wywodzi pewne skutki prawne spoczywa właśnie na nim. Powyższe twierdzenie potwierdza art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zgodnie z którym: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.”

Odnosząc się natomiast do konkretnych zarzutów podniesionych przez składającego protest w stosunku do treści specyfikacji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko

Ad 1.
1. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, w tym określenie cech nawierzchni syntetycznych wskazujących na jednego producenta i konkretne produkty.

Zgodnie z art. 29 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Z przepisów ustawy wynika, że Zamawiający samodzielnie dokonuje oceny swych potrzeb i stosownie do tych potrzeb opisuje – z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 29 ustawy – przedmiot zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia nie narusza art. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych i nie utrudnia uczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu uczciwej konkurencji, jeżeli nie ogranicza liczby potencjalnych Wykonawców mogących brać udział w postępowaniu. Chodzi przy tym nie tylko o producentów danego towaru, lecz o każdego Wykonawcę – producenta, przedstawiciela, dystrybutora i innego sprzedawcę mającego dostęp do tych towarów. W podobny sposób wypowiedziała się także Krajowa Izba Odwoławcza w cytowanym już wyroku z z dnia 9 października 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 1024/08).
Powyższe orzeczenie, wyznaczające niejako granice w zakresie interpretacji przesłanek zawartych w art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 2 PZP, uzupełniają dalsze, wśród których wymienić można choćby:
1) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 sierpnia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 799/08)
– „(…) Naruszeniem uczciwej konkurencji nie może być sytuacja, w której oferty nie będzie mógł złożyć wykonawca z danej branży z uwagi na to, że w swoim profilu działalności nie posiada akurat takiej funkcjonalności sprzętu żądanego przez zamawiającego, albo będzie dla niego pewnego rodzaju utrudnieniem (technicznym, organizacyjnym, czy finansowym) pozyskanie takiej funkcjonalności dla oferowanego przez siebie sprzętu”.
2) Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24 lipca 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-879/07
– (…) zamawiający działając w granicach określonych przepisami prawa ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Jest oczywiste, iż nie wszyscy wykonawcy dysponują towarem i mogą go zaoferować zamawiającemu, co nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji. (…) nie w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zaoferować żądany przedmiot zamówienia wszyscy wykonawcy działający w danej branży, co nie jest jednak równoznaczne z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. Ograniczona liczba wykonawców mogących uczestniczyć w postępowaniu, z uwagi na określony przedmiot zamówienia nie jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji.”
3) Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 28 czerwca 2000 r. (sygn. akt UZP/ZO/0602/00) – (…) wskazanie w SIWZ wymogów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia trudnych do spełnienia przez Odwołującego lub innego oferenta nie stanowi dostatecznej podstawy do uznania, że przedmiot zamówienia określony został w sposób naruszający zasadę z art. 17 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.”

Mając na uwadze, iż brak jest definicji legalnych pojęć „równe traktowanie wykonawców” oraz „zachowanie uczciwej konkurencji” zasadność żądań Protestującego Zamawiający rozpatrzył poprzez pryzmat wskazówek interpretacyjnych wynikających z wyżej podanego orzecznictwa.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z ustawą PZP . Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zostały opracowane i dostarczone w przedmiotowym postępowaniu przez projektanta -podmiot uprawniony do prac projektowych, posiadający niezbędne uprawnienia. Dokumentacja powyższa zakładała jako przyjęte rozwiązania zastosowanie m.in nawierzchni z trawy sztucznej o podanych w specyfikacji technicznej parametrach.
Zamawiający przyznaje, że w dokumentacji projektowej znalazły się określenia wskazujące na konkretne rozwiązania techniczne i wyroby konkretnych producentów.
Po konsultacji z autorem dokumentacji projektowej Zamawiający - opierając się m.in. na wniosku Protestującego dopuścił zastosowanie nawierzchni z trawy sztucznej o parametrach zmodyfikowanych w stosunku do pierwotnej treści specyfikacji.
Ponadto Zamawiający uwzględniając m. in. ww. wniosek dnia 28 stycznia 2010 roku wyjaśnił, co następuje:
„W związku z wątpliwościami odnośnie zapisów specyfikacji dotyczących stosowania konkretnych materiałów i użytych w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany) znaków i nazw towarowych Zamawiający wyjaśnia, że wykorzystane w dokumentacji technicznej nazwy wyrobów i oznaczenia producentów mają charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający w każdym przypadku, jeśli nie zastrzegł inaczej, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, spełniających wymogi wskazane w specyfikacji.”
Wyjaśnienie powyższe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
W świetle powyższego Zamawiający przyznaje, iż obiektywnymi okolicznościami nie można uzasadnić zastosowania w przedłożonej dokumentacji technicznej zastosowania konkretnych nazw własnych i produktów, bez wskazania na dopuszczalność zastosowania rozwiązań równoważnych. Tym samym żądanie Protestującego, co do zmiany specyfikacji we wskazanym zakresie Zamawiający uwzględnia.
Uwzględniając żądania Protestującego w zakresie w/w parametrów Zamawiający informuje, iż dokonał stosownych zmian specyfikacji, z uwzględnieniem terminu wskazanego w art. 183 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP.

Ad 2.
2. Opisanie przedmiotu zamówienia zbyt rygorystycznie, co nie jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Sytuacja ta prowadzi do ograniczenia grona wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie może zgodzić się z zarzutem dokonania opisu przedmiotu zamówienia „nadmiernie rygorystycznie” w zakresie postawionych parametrów, a tym samym sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, którego wykonanie nie jest uzasadnione potrzebami zamawiającego. Analiza doktryny i orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych potwierdza jednak prawo zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia stosownie do swoich uzasadnionych potrzeb, przyznając mu jednocześnie wyłączną kompetencję do decydowania o tych potrzebach. Uzasadnieniem jest tu fakt, iż to zamawiający finansuje zamówienie, a po jego wykonaniu eksploatuje jego przedmiot w określonych uwarunkowaniach organizacyjnych, technicznych i finansowych. Z samego faktu dążenia przez Zamawiającego do uzyskania boisk o najlepszych parametrach technicznych, tj. optymalnego wydatkowania środków publicznych, nie można postawić Zamawiającemu zarzutu utrudniania uczciwej konkurencji. Wbrew twierdzeniom zawartym w proteście, określone w SIWZ parametry i wymagania w zakresie nawierzchni boisk mają swoje racjonalne uzasadnienie w potrzebach Zamawiającego. Potrzeb tych bowiem nie można uzasadniać jedynie poprzez pryzmat ekonomiki (oszczędności) wydatkowania środków publicznych w danym konkretnym postępowaniu. Potrzeby Zamawiającego w zakresie jakości muszą być także oceniane poprzez pryzmat kosztów eksploatacji i przyszłego utrzymania obiektu budowlanego wzniesionego przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu, a także częstotliwości jego napraw czy wymiany trawy syntetycznej. Nie ulega wątpliwości, iż efekt ten można osiągnąć poprzez wymaganie wykonania obiektu sportowego przy użyciu nawierzchni boisk o określonych parametrach technicznych, wykonanych w nowoczesnej technologii, dającej Zamawiającemu w maksymalny sposób gwarancje eksploatowania obiektu w sposób trwały, przy jak najmniejszym możliwym stopniu kosztochłonności jego utrzymania.
Z przepisów ustawy wynika, że Zamawiający samodzielnie dokonuje oceny swych potrzeb i stosownie do tych potrzeb opisuje – z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 29 ustawy – przedmiot zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia nie narusza art. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych i nie utrudnia uczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu uczciwej konkurencji, jeżeli nie ogranicza liczby potencjalnych Wykonawców mogących brać udział w postępowaniu. Chodzi przy tym nie tylko o producentów danego towaru, lecz o każdego Wykonawcę – producenta, przedstawiciela, dystrybutora i innego sprzedawcę mającego dostęp do tych towarów. Podobne stanowisko zawarte zostało w cytowanych w pkt. 1 orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 1024/08), (sygn. akt KIO/UZP 799/08) oraz Zespołu Arbitrów (sygn. akt UZP/ZO/0-879/07), (sygn. akt UZP/ZO/0602/00).

Ad 3.
3. Żądanie dopuszczenia do przetargu nawierzchni równoważnych z trawy syntetycznej o minimalnych parametrach, jak niżej:
 ciężar właściwy min 8800 Dtex,
 ilość pęczków min. 50400 /m2,
 ilość włókien: min. 100800 /m2

Protestujący zaproponował jako równoważną nawierzchnię z trawy syntetycznej o parametrach niższych niż wymagane w specyfikacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. W ocenie Zamawiającego pojęcie równoważności (za Słownikiem Języka Polskiego: równoważny «mający równą wartość, równe znaczenie z czymś») oznaczające w tym przypadku produkt innego producenta o parametrach wskazanych w specyfikacji - wyklucza dopuszczenie nawierzchni o parametrach niższych niż wymagane przez zamawiającego. Ponadto trudno wyłącznie na podstawie wskazanych w proteście parametrów określić, czy oferowany przez Protestującego produkt spełni wszystkie wymogi, które Zamawiający przewiduje dla nawierzchni ze sztucznej trawy. Taka ocena jest możliwa wyłącznie przez porównanie w pełnym zakresie tych parametrów nawierzchni, które zostały opisane w specyfikacji technicznej – jako wymagania minimalne - z parametrami oferowanej przez Wykonawcę nawierzchni. Jeśli oferowana nawierzchnia spełni ww wymagania zamawiającego, zostanie zaakceptowana niezależnie od tego kto jest producentem wzmiankowanej nawierzchni.
W związku z powyższym Zamawiający zmuszony jest odrzucić żądanie Protestującego w zakresie, w jakim dotyczy ono dopuszczenia nawierzchni która nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ.


Ad 4.
4. Żądanie rezygnacji z wymagania dokumentu- Certyfikatu Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF).

Zamawiający przeanalizował argumentację składającego protest i uznał zasadność jego żądania. Z tego też powodu Zamawiający odstąpił od żądania przedłożenia Certyfikatu Międzynarodowej Federacji Tenisowej dla zastosowanej nawierzchni ze sztucznej trawy. Zmiana powyższa zostanie wprowadzona do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pouczenie:

Biorąc pod uwagę, że niniejsze postępowanie prowadzone jest jako robota budowlana o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP, jak też fakt, że protest nie dotyczy okoliczności wskazanych w art. 184 ust. 1a pkt 1 - 4) ustawy PZP, nie przysługują od niego środki ochrony prawnej, o których mowa w art. 184 i następnych ustawy PZP.


Wójt Gminy


Mgr inż. Stefan Wolak

Gródek nad Dunajcem dnia 4 luty 2010 roku

Otrzymują wszyscy, którzy pobrali specyfikację


Sprawa RRL-3410-1/10
Dot. odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa


Dnia 22 stycznia 2010 do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania

W postępowaniu pn. :Budowa centrum rekreacyjno sportowego na bazie istniejącego Wiejskiego Domu Kultury w Bartkowej-Posadowej wraz z wykonaniem przyłącza i linii oświetlenia ulicznego w m. Bartkowa-Posadowa i Podole-Górowa w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach PROW – Odnowa i rozwój wsi pn.: „Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa – Posadowa” 22.01.2010 roku oraz dnia 25.01.2009 roku do Zamawiającego – Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1. Zamawiający w opisie technicznym nawierzchni sportowej określił parametry nawierzchni na poziomie minimalnym, jednak zdecydowanie zawyżając parametry. Przy trawach fibrylowanych niewiele jest nawierzchni, które posiadają tak wysokie parametry.
Nadmieniam, że w Projekcie Technicznym wskazana jest konkretna nazwa trawy wraz z jej producentem, co jest niezgodne z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Taki opis przedmiotu zamówienia zdecydowanie ogranicza dostęp do postępowania innym Wykonawcom.
Wobec powyższego, czy Zamawiający dopuści nawierzchnię o włóknie monofilowym, charakteryzującą się wysokimi walorami użytkowymi i wytrzymałościowymi w porównaniu z nawierzchniami fibrylowanymi, posiadają doskonałe parametry sportowe:
 typ włókien – monofil
 skład – polietylen
 ciężar włókna – 8 800 Dtex
 Wysokość włókna – 20 mm
 ilość pęczków – 21 197 /m2
 ilość włókien – 339 160 /m2
 ciężar całkowity – 1918 g/m2

Pytanie 2
Zamawiający w opisie technicznym wymaga dołączenie do oferty Rekomendacji Technicznej. Dokument ten nie jest obowiązkowy przy nawierzchniach sportowych zewnętrznych, co potwierdza opinia Instytutu Techniki Budowlanej (kopia w załączeniu).
Proszę o wykreślenie wymagania Rekomendacji Technicznej oraz Certyfikatu Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF.
Czy Zamawiający uzna za wystarczające dołączenie do oferty następujących dokumentów:
Karty technicznej potwierdzonej przez producenta nawierzchni, atestu PZH, Autoryzacji producenta.

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu oferty z nawierzchniami syntetycznymi o parametrach:

Parametry: Wymagane: Oferowane:
 Charakt. włókna :Polietylen : Polietylen
 rodzaj włókna :fibrylowane fibrylowane
 ciężar włókna :9 000 Dtex 8 800 Dtex
 wysokość włókna :15 mm 15 mm
 ilość włókien :105 000 /m2 100 800 /m2
 ilość pęczków :52 500 /m2 50 400 /m2
 ciężar całkowity :2760 gr/m2 2760 gr/m2

Zaproponowana przez nas nawierzchnia różni się jedynie w ciężarze Dtex (różnica około 2 %), oraz ilości pęczków i włókien (różnica 4%). Tak znikoma róznica nie będzie miała żadnego wpływu na grywalność boiska, a dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym naszej nawierzchni leży również w interesie publicznym. Pozwoli na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.


Odpowiedź na pytanie 1 i pytanie 3
W odpowiedzi na złożone zapytania, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwości zastosowania typu włókien – monofil. Zgodnie z załączoną zmianą do SIWZ - Specyfikacją techniczną wykonania o odbioru robót nawierzchni poliuretanowej i sztucznej trawy wprowadzono zmiany parametrów nawierzchni.. Nieznaczne obniżenie wymagań przyczyni się do zwiększenia konkurencji

Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dokumentów odnośnie proponowanej nawierzchni jeżeli do oferty będą dołączone następujące dokumenty:

1.Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008,
• lub aprobata techniczna ITB,
• lub rekomendacja techniczna ITB,
• lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni
2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Stosowna zmiana zostanie dokonana w zmianie do SIWZ - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dot. nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy

Gródek nad Dunajcem dnia 28 stycznia 2010 roku


Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

W związku z wątpliwościami odnośnie zapisów specyfikacji dotyczących stosowania konkretnych materiałów i użytych w opisie przedmiotu zamówienia (projekt budowlany) znaków i nazw towarowych Zamawiający wyjaśnia, że wykorzystane w dokumentacji technicznej nazwy wyrobów i oznaczenia producentów mają charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający w każdym przypadku, jeśli nie zastrzegł inaczej, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, spełniających wymogi wskazane w specyfikacji.

Gródek nad Dunajcem dnia 28.01.2010 roku


Otrzymują wszyscy, którzy pobrali specyfikację

Sprawa RRL-3410-1/10
Dot. Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa

Dnia 21 stycznia 2010 do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu „Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika do słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym ?. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a cechują go lepsze właściwości.
Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma Europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.
Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:
1. trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne.
2. Niski koszt instalowania słupa kompozytowego wynikający z jego niskiej wagi.
3. Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacją słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.
4. Prezentacja słupa – estetyczna i gładka powierzchnia wykonanego w dowolnym i odpornym na promienie UV kolorze z palety RAL.
5. Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Odp. Ad 1.
Z dokumentacji projektowej wynika, że punkty oświetleniowe będą montowane na istniejących słupach żelbetowych (ŻB-10), na których istnieje możliwość poprowadzenia linii zasilającej napowietrznej. Zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową istniejąca linia zostanie uzupełniona o słupy żelbetowe (co obejmuje także wymianę słupów wskazanych w dokumentacji) – które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia linii napowietrznej zasilającej oświetlenie.
W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamienników w postaci słupów oświetleniowych kompozytowych w stosunku do słupów oświetleniowych stalowych lub aluminiowych wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez ww. słupy wymogów wytrzymałościowych związanych z koniecznością poprowadzenia na nich linii zasilającej napowietrznej.

Otrzymują:
2) strona internetowa Zamawiającego

Gródek nad Dunajcem dnia 27.01.2010 rokuOtrzymują wszyscy, którzy pobrali specyfikację
Sprawa RRL-3410-1/10
Dot. Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa.

Zamawiający informuje, że dnia 27 stycznia 2010 roku dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na realizację linii oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa (cz. II).
Zmieniona specyfikacja techniczna dot. oświetlenia (cz. II) została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.Otrzymują:
1 strona internetowa zamawiającegoGródek nad Dunajcem dnia 26.01.2010 roku


Sprawa RRL-3410-1/10
Dot. Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa

WEZWANIE


Na podstawie art. 183 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu przez w f. ARIM sp. z o.o. ul. Karola Miarki 33; 58-500 Jelenia Góra.

Jednocześnie informuję, że uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu staną się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminie 7 dni od daty publikacji wezwania wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien zgłosić przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

Podstawa prawna art. 181-183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.

Gródek nad Dunajcem dnia 21.01.2010 roku


Otrzymują wszyscy, którzy pobrali specyfikację


Sprawa RRL-3410-1/10
Dot. odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa-Posadowa


Dnia 19 stycznia 2010 do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. W opisie technicznym inwestor wymienia nawierzchnię poliuretanową typ EPDM, wcześniej pada nazwa Nowacrylic, w przekroju przez nawierzchnię opisuje się nawierzchnia poliuretanowa natryskowa, proszę dokładnie określić jakiego typu ma być nawierzchnia na boisku do piłki siatkowej?

Odp. Ad 1.Zgodnie z przekrojem typowym, projektem zagospodarowania terenu, na boisku do siatkówki należy przyjąć jako warstwę podkładową elastyczną warstwę poliuretanową gr. 35 mm, oraz warstwę wierzchnią - syntetyczną natryskową, poliuretanową gr. 10 mm.
Alternatywnie można przyjąć jako równoważne rozwiązanie: na warstwę podkładową Conipur ET gr. 35 mm i nawierzchnię poliuretanową typu EPDM. Zamawiający dopuszcza także inne rozwiązanie przy zachowaniu wymagań jakościowych i minimalne grubości poszczególnych warstw.


2. W SIWZ i przedmiarze pozycja 2; podano wielkość boiska do piłki siatkowej o wymiarach 9x18, z rysunku wynika, że boisko do piłki siatkowej ma wymiary 24x15, proszę podać właściwe wymiary, jakie należy przyjąć do wyceny.

Odp. Ad 2. Zamawiający informuje, że z przedmiaru (poz. 2), SIWZ oraz projektu zagospodarowania terenu (działki 546 w obrębie Bartkowa-Posadowa) wynika, że wielkość boiska do piłki siatkowej jest o wymiarach 9 x 18 m i takie proszę przyjąć do wyceny.Numer ogłoszenia: 15796 - 2010; data zamieszczenia: 19.01.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14486 - 2010 data 18.01.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, fax. 018 4401035 w. 20.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2).
W ogłoszeniu jest: III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 PZP), tj. a) posiadają aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby udokumentował zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat, przynajmniej 2 (dwóch) zamówienia, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegającym na wykonaniu boisk sportowych o wartości minimalnej 100 000 zł każde (dla cz. I) oraz instalacji oświetlenia ulicznego obejmującej min. 15 punktów świetlnych o wartości min 20 000 zł - stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia i potwierdził dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności uprawnień budowlanych: -konstrukcyjno - budowlana (1 osoba ze wskazaniem kierownika budowy) dot. cz. I, -instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (1 osoba) dot. cz. II i osoby te są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca okazał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty zgodnie z formułą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego...
W ogłoszeniu powinno być: III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 PZP), tj. a) posiadają aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby udokumentował zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat, przynajmniej 2 (dwóch) zamówienia, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegającym na wykonaniu boisk sportowych o wartości minimalnej 100 000 zł każde (dla cz. I) oraz instalacji oświetlenia ulicznego o wartości min 10 000 zł - stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia i potwierdził dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności uprawnień budowlanych: -konstrukcyjno - budowlana (1 osoba ze wskazaniem kierownika budowy) dot. cz. I, -instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (1 osoba) dot. cz. II i osoby te są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca okazał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty zgodnie z formułą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Gródek nad Dunajcem: Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa - Posadowa
Numer ogłoszenia: 14486 - 2010; data zamieszczenia: 18.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa - Posadowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa centrum rekreacyjno sportowego na bazie istniejącego Wiejskiego Domu Kultury w Bartkowej-Posadowej wraz z wykonaniem przyłącza i linii oświetlenia ulicznego w m. Bartkowa-Posadowa i Podole-Górowa w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi pn.: Odnowa i modernizacja centrum miejscowości Bartkowa - Posadowa. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 3-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane, w ramach której czas usuwania usterek będzie nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia usterki otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od Wykonawcy (telefonicznie, faksem). W przypadku uchylenia się Wykonawcy od tego obowiązku w terminie określonym powyżej Zamawiający może zlecić usuniecie usterek lub wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dokonał inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej inwestycji. 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, w przypadku zlecania prac Podwykonawcom, uzyskał wcześniej zgodę Zamawiającego na zawarcie z nimi umowy zgodnie z art. 647 (1) kc. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 6.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla każdej części zamówienia. 9. Zamawiający przewiduje realizację w.w. zamówienia w następujących częściach: Część 1 Przedmiotem zamówienia jest budowa centrum rekreacyjno-sportowego na bazie istniejącego Wiejskiego Domu Kultury w Bartkowej-Posadowej. Przedsięwzięcie obejmuje budowę rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego (o wymiarach 21x35 m) w miejsce dotychczasowego kortu tenisowego, rekreacyjnego boiska do siatkówki (o wymiarach 9x18m), placu zabaw dla dzieci młodszych oraz miejsc postojowych dla obsługi obiektu (3+4 stanowiska). Przedsięwzięcie obejmuje ogrodzenia boisk (h=4m) i placu zabaw (h=2 m) Wyposażenie placu zabaw stanowi załącznik nr 10 do specyfikacji. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do specyfikacji. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych, 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych, 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, Część 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wraz z linią oświetlenia ulicznego w m. Bartkowa-Posadowa i Podole-Górowa. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 21 punktów świetlnych (w tym 17 - finansowanych ze środków PROW - koszt kwalifikowany). Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletnej dokumentacji obejmującej zgłoszenie gotowości instalacji do odbioru przez właściwy zakład energetyczny. Szczegółowy opis przedsięwzięcia zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do specyfikacji.. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9 - instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.21.20.00-6, 45.21.22.21-1, 45.11.22.72-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 PZP), tj. a) posiadają aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; a) Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby udokumentował zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat, przynajmniej 2 (dwóch) zamówienia, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegającym na wykonaniu boisk sportowych o wartości minimalnej 100 000 zł każde (dla cz. I) oraz instalacji oświetlenia ulicznego obejmującej min. 15 punktów świetlnych o wartości min 20 000 zł - stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia i potwierdził dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności uprawnień budowlanych: -konstrukcyjno - budowlana (1 osoba ze wskazaniem kierownika budowy) dot. cz. I, -instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (1 osoba) dot. cz. II i osoby te są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca okazał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 5. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty zgodnie z formułą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika celem reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia - oświadczenie ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 3) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego powyżej ppkt 2) lit b SIWZ ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia , oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje) 4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie , o którym mowa powyżej ppkt 4) SIWZ Wykonawca wskazał osoby , którymi będzie dysponował, 5) dokumenty stwierdzające , że osoby , o których mowa w ppkt 2) lit b SIWZ , posiadają wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia: - decyzji o nadaniu uprawnień oraz - aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 6) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku opisanego w powyższym punkcie ppkt 2) lit a SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) Ponadto Wykonawca składa: 7) ofertę , wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 8) kosztorys ofertowy, wykonany metodą uproszczoną 9) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku , gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę , a podpisywana jest przez pełnomocnika; 10) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku , gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 11) Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. 2009 Nr 226, poz. 1817): a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Przedmiotowy dokument/y, powinien być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej - lit a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego w ramach PROW - Odnowa i rozwój wsi.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa centrum rekreacyjno-sportowego na bazie istniejącego Wiejskiego Domu Kultury w Bartkowej-Posadowej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa centrum rekreacyjno-sportowego na bazie istniejącego Wiejskiego Domu Kultury w Bartkowej-Posadowej. Przedsięwzięcie obejmuje budowę rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego (o wymiarach 21x35 m) w miejsce dotychczasowego kortu tenisowego, rekreacyjnego boiska do siatkówki (o wymiarach 9x18m), placu zabaw dla dzieci młodszych oraz miejsc postojowych dla obsługi obiektu (3+4 stanowiska). Przedsięwzięcie obejmuje ogrodzenia boisk (h=4m) i placu zabaw (h=2 m) Wyposażenie placu zabaw stanowi załącznik do specyfikacji. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do specyfikacji..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.21.22.21-1, 45.11.27.20-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa przyłącza wraz z linią oświetlenia ulicznego (21 punktów świetlnych).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wraz z linią oświetlenia ulicznego w m. Bartkowa-Posadowa i Podole-Górowa. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 21 punktów świetlnych (w tym 17 - finansowanych ze środków PROW - koszt kwalifikowalnych). Szczegółowy opis przedsięwzięcia zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do specyfikacji..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.Plik do pobrania: SIWZ - RRL-3410-1-10.doc
Plik do pobrania: Oswietlenie Bartkowa.zip
Plik do pobrania: Projekt Budowlany Oswietlenie Bartkowa 1.pdf
Plik do pobrania: Projekt Budowlany Oswietlenie Bartkowa 2.pdf
Plik do pobrania: protest 25.01.2010.PDF
Plik do pobrania: ST. oswietlenie ver 2 .pdf
Plik do pobrania: Boisko Bartkowa - zmiany.zip
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom