Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa betonowych materiałów budowlanych - krawężników i obrzeży betonowych w 2010 rokuPowrót

Gródek nad Dunajcem 2010-02-10
RRL-3410-02/2010

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3410-02/2010

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 10 - 02 – 2010 r, tj. po upływie terminu składania ofert.

Powody unieważnienia:
Podstawa faktyczna:
Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę 100 000,00 zł przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 4ustawy – Prawo Zamówień Publicznych:
Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej
Na podstawie art. 93 ust 3 pkt. 2) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

7. Strona internetowa Zamawiającego
Gródek nad Dunajcem: Dostawa betonowych materiałów budowlanych - krawężników i obrzeży betonowych w 2010 roku,
Numer ogłoszenia: 22733 - 2010; data zamieszczenia: 01.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa betonowych materiałów budowlanych - krawężników i obrzeży betonowych w 2010 roku,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa betonowych materiałów budowlanych - krawężników i obrzeży betonowych w 2010 roku, - krawężniki drogowe szare o wymiarach 30x20x100 cm - w ilości 4000 szt. - obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8x100 cm - w ilości 4000 szt. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do kwoty jaką przeznaczył na wykonanie zamówienia. Krawężniki i obrzeża betonowe powinny zostać wytworzone zgodnie z PN-EN 1340:2004 Zamawiający wymaga, aby wykonawca dla każdego z dostarczonych asortymentów dostarczył aprobatę techniczną, deklarację zgodności z normami polskimi lub europejskimi i/oraz dokument potwierdzający dopuszczenie danego rodzaju wyrobów do obrotu lub do stosowania w budownictwie. Dostawa obejmuje załadunek, transport materiałów oraz ich rozładunek w gm. Gródek nad Dunajcem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia rozładunku. Wykonawca winien zapewnić możliwość załadunku i rozładunku zamówionych wyrobów we własnym zakresie. Cena oferty winna objąć koszt załadunku i rozładunku wyrobów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył zamówione wyroby (materiały) na paletach. Cena (koszt) palet przekazanych Zamawiającemu wraz z wyrobami nie wchodzi w skład ceny ofertowej. Palety zostaną zwrócone wykonawcy po wbudowaniu dostarczonych wyrobów. Przewidywany przez zamawiającego termin wbudowania całości materiałów - nie mniej niż 6 miesięcy, nie więcej niż 24 miesiące. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu palet partiami (częściowego) w terminie wcześniejszym niż termin wbudowania całości..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje, że może zostać udzielone zamówienie uzupełniające w ramach 20 % wartości zamówienia o którym mowa w art. 67, ust. 1, pkt. 6 i 7 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych do wysokości: - krawężniki drogowe szare o wymiarach 30x20x100 cm - w ilości 800 szt. - obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8x100 cm - w ilości 800 szt.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data publikacji: 2010-02-01


Plik do pobrania: SIWZ RRL 3410 2 2010.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom