Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU: WYWROTKA 3-STRONNAPowrót

Gródek nad Dunajcem 2010-04-28
KZB-3410-2/2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KZb-3410-2/2010.

Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego Gminy Gródek nad Dunajcem zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) – jako, że cena najniższej oferty przekracza kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty: 1
GERMANEXPERT MIROSŁAW DMYTRYK
UL. ROGOWSKA 7; 54-440 WROCŁAW
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

Nr oferty: 2
ECOTRANS MACIEJ JAŚTAL
UL. RADOMSKA 29; 27-200 STARACHOWICE
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 87,76


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

DYREKTOR

/-/ inż. Mieczysław Hajduga
Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego


Gródek n/Dunajcem: ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU: WYWROTKA 3-STRONNA
Numer ogłoszenia: 51310 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Budżetowy , Gródek n/Dunajcem 54, 33-318 Gródek n/Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 0-18 4401042, faks 0-18 4401035.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Komunalny Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU: WYWROTKA 3-STRONNA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Zakup i dostawa samochodu ciężarowego używanego - wywrotki 3 -trójstronnej Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34134000-5 Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki Dane techniczne: 1. Samochód używany ciężarowy - wywrotka 3 - stronna, sprawny technicznie 2. Dopuszczalny rocznik: od 1995 r. 3. Silnik wysokoprężny (diesel), 4. Przebieg - nie więcej niż 250 000 km 5. Dopuszczalna masa całkowita - do 19 t., 6. Dopuszczalna ładowność - min 8 t., 7. Napęd na dwie osie, 8. skrzynia manualna lub półautomatyczna 9. Silnik o mocy min. 200 kM (PS), 10. Trójstronny wywrot, Wyposażenie: 11. Skrzynia ładunkowa - burty stalowe, 12. Przystosowany do ciągnięcia przyczep, 13. Światła obrotowe na dachu kabiny, 14. Wspomaganie kierownicy, 15. min. 2 miejsca w kabinie kierowcy. 16. czołownica na pług. 17. wyjścia hydrauliczne na piaskarkę Dokumenty 18. Dowód rejestracyjny wraz z aktualnymi badaniami technicznymi pojazdu, 19. Zalegalizowany tachograf, 20. Samochód zarejestrowany w Polsce lub posiadający komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji w Polsce. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami zaakceptowanymi przez Zamawiającego w zawieranej umowie o wykonanie zamówienia. Komunalny Zakład Budżetowy, Gródek nad Dunajcem. Dostawa ma nastąpić do miejsca siedziby Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.40.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku nad Dunajcem wymaga, by Oferent złożył wraz z ofertą następujące dokumenty: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik 2A część I), albo Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie (załącznik 2B część I) 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, 6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowania albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komunalny Zakład Budżetowy Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2010 godzina 13:00, miejsce: Komunalny Zakład Budżetowy Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieData publikacji: 2010-02-23


Plik do pobrania: SIWZ - KZB 3410.2.10.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom