Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 rokuPowrót

Gródek nad Dunajcem 2010-03-31
RRL-3410-03/2010


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3410-03/2010.

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn. DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W 2010 ROKU
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Część I)

Oferta nr 2:
nazwa (firma) OHP Gospodarstwo Pomocnicze przy CKiW Tarnów;
adres; Gródek nad Dunajcem 157; 33-318 Gródek nad Dunajcem

Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : OHP Gospodarstwo Pomocnicze przy CKiW Tarnów; 33-100 Tarnów; Gródek nad Dunajcem 157; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

Oferta nr 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Firma OLIMP Marek Wojtowicz, ul. Piękna 4; 47-224 Kędzierzyn Koźle; Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „GRÓDEK” w Gródku nad Dunajcem;
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 99,38

Część II)

Oferta nr 1
nazwa (firma) Firma Usługowo-Gastronomiczna Maria Sekuła,
adres Rożnów 80; 33-316 Rożnów

Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Firma Usługowo-Gastronomiczna Maria Sekuła, Rożnów 80; 33-316 Rożnów
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

Część III)

We wskazanym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła ani jedna oferta.

Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Stefan Wolak .
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

Gródek nad Dunajcem: Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 roku
Numer ogłoszenia: 76334 - 2010; data zamieszczenia: 18.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 roku. 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Gródek nad Dunajcem w formach i ilościach wskazanych z zamówieniu. 2. Zamówienie obejmuje zarówno posiłki ciepłe, jak i przygotowanie kanapek (II śniadanie) w ilościach wskazanych w poszczególnych częściach zamówienia. 3. Zamówienie obejmuje przygotowanie posiłków z dostawą własnym transportem oraz wydawanie w siedzibach placówek oświatowych dla dzieci z terenu gminy Gródek nad Dunajcem, posiłków o kaloryczności minimum 500 kcal i gramaturze 400 g dla dzieci w dziennych ilościach wskazanych w zamówieniu. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. 5. Proponowane menu w zakresie ciepłych posiłków oczekiwane przez Zamawiającego powinno obejmować następujące pozycje: - zupa pomidorowa z ryżem, pulpet wieprzowy, chleb - bigos, chleb - filet drobiowy panierowany, ziemniaki, sałatka pekińska z papryką i fasolą - spaghetti po bolońsku, - ryż z bitą śmietaną i truskawkami - zupa gulaszowa z ziemniakami, kiełbasa, chleb - hamburger drobiowy, ryż, kapusta zasmażana, - kotlet pożarski, ziemniaki, marchew z groszkiem - pierogi z kapustą i mięsem - makaron z serem i cukrem 6. Proponowane menu w zakresie kanapek (II śniadanie) oczekiwane przez Zamawiającego powinno obejmować następujące pozycje: - Drożdżówka z nadzieniem, owoc południowy, - Bułka duża, masło, szynka gotowana, jabłko lub gruszka, - Bułka duża, masło, pasztetowa drobiowa, jogurt pitny, - Bułka duża, masło, kiełbasa szynkowa, ciastko 7-Days, - Bułka duża, masło, ser żółty, wafelek, 7. Wskazane menu stanowi jedynie otwarty katalog proponowanych posiłków i może zostać poszerzone o dodatkowe pozycje w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Wykonawca może zaoferować odmienne menu, lecz o równoważnej wartości energetycznej poszczególnych składników. Wykonawca zapewni urozmaicony jadłospis (posiłki nie powinny powtarzać się w ciągu 1 tygodnia). Do złożonej oferty Wykonawca załączy proponowany jadłospis, uwzględniający wytyczne Zamawiającego wynikające z SIWZ. 8. W gestii Wykonawcy jest również dostarczanie jednorazowych naczyń i sztućców, na których będą wydawane posiłki - w zakresie objętym cateringiem - cz. III, (transport, naczynia oraz sztućce wchodzą w cenę posiłków), a także wydawanie posiłków. 9. Ciepłe posiłki powinny być przewożone w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny, Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku. 10. Wszystkie etapy procesu produkcyjnego, łącznie z napełnianiem posiłkami termosów powinny przebiegać bez zbędnych przestojów, celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, zepsuciem i rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych. 11. Posiłki Wykonawca dostarczał będzie własnym transportem. Transport posiłków powinien być prowadzony samochodami dostosowanymi do przewożenia środków spożywczych. Środek transportu winien być dopuszczony przez SANEPID do przewozu posiłków. 12. Posiłki będą dostarczane i wydawane przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dni w których odbywa się nauka w szkołach czy zajęcia w przedszkolu w pomieszczeniach do tego wyznaczonych przez dyrektora placówki. Jeśli dzieci będą uczęszczać do szkoły w inny dzień np. odpracowywać zajęcia szkole, dzieci objęte są tą formą pomocy lecz ten fakt szkoły zgłaszają z 3 dniowym wyprzedzeniem dowożącemu i wydającemu posiłki. 13. Godzina wydawania posiłków w szkołach jest ustalana przez wykonawcę indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły. 14. Zamawiający zastrzega, że ilość dostarczanych posiłków może zmieniać się w trakcie obowiązywania zamówienia ( zwiększenie lub zmniejszenie do 20% wynikających z zamówienia). Każdorazowo na bieżąco dostarczający posiłki będzie informowany o ilości posiłków które ma dostarczyć. W dniu wydawania posiłku w pomieszczeniu jego wydawania w miejscu widocznym dostarczający wywiesza menu na każdy dzień dożywiania. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb, przy czym ogólna ilość posiłków dostarczonych w trakcie zamówienia nie może przekroczyć ilości wskazanej w zamówieniu jako maksymalna..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówień uzupełniających nie przekraczających swą wielkością 20 % wartości zamówienia podstawowego, w szczególności jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia liczby wydawanych posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjach ze względu na większą liczbę dzieci objętych dożywianiem.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj, że: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają wiedzę i doświadczenie c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia; b) Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki Wykonawca spełnił. 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, 6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowania albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54; 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa kanapek (II śniadanie) zgodnie z jadłospisem - dla dzieci do wskazanych szkół,.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: Dostawa kanapek (II śniadanie) zgodnie z jadłospisem - dla dzieci do wskazanych szkół, razem 120 dzieci objętych dożywianiem w okresie 55 dni (rok szkolny 2009/2010) - 6600 porcji i 143 dzieci objętych dożywianiem w okresie 77 dni (rok szkolny 2010/2011) - 11011 porcji. Szczegółowe zestawienie: 1) Szkoła w Roztoce - Brzezinach: 32 dzieci w okresie 7.04.2010 - 24.06.2010 - 55 dni nauki szkolnej i 38 dzieci w okresie 2 września 2010 - 22.12.2010 - 77 dni nauki szkolnej. 2) Szkoła w Lipiu: 22 dzieci w okresie 7.04.2010 - 24.06.2010 - 55 dni nauki szkolnej i 26 dzieci w okresie 2 września 2010 - 22.12.2010 - 77 dni nauki szkolnej. 3) Szkoła w Siennej: 14 dzieci w okresie 7.04.2010 - 24.06.2010 - 55 dni nauki szkolnej i 17 dzieci w okresie 2 września 2010 - 22.12.2010 - 77 dni nauki szkolnej. 4) Szkoła w Jelnej: 48 dzieci w okresie 7.04.2010 - 24.06.2010 - 55 dni nauki szkolnej i 57 dzieci w okresie 2 września 2010 - 22.12.2010 - 77 dni nauki szkolnej. 5) Szkoła w Tropiu: 4 dzieci w okresie 7.04.2010 - 24.06.2010 - 55 dni nauki szkolnej i 7 dzieci w okresie 2 września 2010 - 22.12.2010 - 77 dni nauki szkolnej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w Zespole Szkół w Podolu Górowej..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II Przygotowanie i wydawanie ciepłych posiłków w Zespole Szkół w Podolu Górowej. Zamówienie obejmuje dożywianie 102 dzieci objętych dożywianiem w okresie 55 dni (rok szkolny 2009/2010) - 5610 posiłków i 122 dzieci objętych dożywianiem w okresie 77 dni (rok szkolny 2010/2011) - 9394 posiłki..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przygotowanie gotowych ciepłych posiłków przez wykonawcę i ich wydawanie we wskazanych szkołach (w formie cateringu) obejmujące 114 dzieci objętych dożywianiem w okresie 55 dni (rok szkolny 2009/2010) - 6270 posiłków i 136 dzieci objętych dożywianiem w okresie 77 dni (rok szkolny 2010/2011) - 10472 posiłki..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie gotowych ciepłych posiłków przez wykonawcę i ich wydawanie we wskazanych szkołach (w formie cateringu) obejmujące 114 dzieci objętych dożywianiem w okresie 55 dni (rok szkolny 2009/2010) - 6270 posiłków i 136 dzieci objętych dożywianiem w okresie 77 dni (rok szkolny 2010/2011) - 10472 posiłki. Szczegółowe zestawienie: 1) Szkoła w Gródku nad Dunajcem: 54 dzieci w okresie 7.04.2010 - 24.06.2010 - 55 dni nauki szkolnej i 64 dzieci w okresie 2 września 2010 - 22.12.2010 - 77 dni nauki szkolnej. 2) Szkoła w Rożnowie: 60 dzieci w okresie 7.04.2010 - 24.06.2010 - 55 dni nauki szkolnej i 72 dzieci w okresie 2 września 2010 - 22.12.2010 - 77 dni nauki szkolnej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Data publikacji: 2010-03-18


Plik do pobrania: RRL 3410-3.2010 Dożywianie SIWZ .doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom