Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa betonu B-35 na potrzeby dróg związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowegoPowrót

Gródek nad Dunajcem 2010-04-15
RRL-3410-04/2010


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3410-04/2010.

I.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn. DOSTAWA BETONU B-35 NA POTRZEBY ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Oferta nr 1:
nazwa (firma) ZAKŁAD BETONIARSKI HANDL-BET
adres; ul. Krakowska 92; 33-300 Nowy Sącz
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm.), zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.
Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr: 1
nazwa (firma) ZAKŁAD BETONIARSKI HANDL-BET
adres; ul. Krakowska 92; 33-300 Nowy Sącz
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

Oferta nr: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : WYRÓB I HANDEL MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH; Józef Stelmach; Cieniawa 108; 33-333 Ptaszkowa;
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 77,92

Oferta nr: 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo –Uslugowe Ryszard Marian Mężyk; Cieniawa 37; 33-333 Ptaszkowa;
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 89,36Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak .
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
1. Strona internetowa

Gródek nad Dunajcem: Dostawa betonu B-35 na potrzeby dróg związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego
Numer ogłoszenia: 78628 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa betonu B-35 na potrzeby dróg związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa betonu na potrzeby robót związanych z wykonywaniem nawierzchni drogowych z betonu cementowego B-35: 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3.2 1. Dostawa: - Ilość betonu: 1000 m3 - Materiały będące przedmiotem zamówienia dostarczone będą do miejsca wbudowania, tj. na wskazane przez zamawiającego drogi gminy Gródek nad Dunajcem i rozwiezione wzdłuż dróg do miejsca wbudowania ( w tym po wykonanym nieutwardzonym korycie drogi ), - Beton winien być dostarczony na zgłoszenie dokonane jeden dzień wcześniej z dokładnym przestrzeganiem dnia, godziny i ilości wraz ze sprzętem do rozwiezienia betonu w wykonanym korycie drogi (np. fadroma - napęd na cztery koła ), - Dostawca we własnym zakresie zabezpieczy dowóz i rozwiezienie betonu wzdłuż drogi, a koszty wkalkuluje w cenę jednostkową betonu; - Beton odbierany będzie tylko w ilości zamawianej na dany dzień i godzinę; 3.2 2. Przedmiot dostawy: BETON klasy B35 o konsystencji wilgotnej, - beton klasy C30/37 zgodny z normą PN-EN 206-1 (dawna norma PN-B-03264:2002 dla betonu B-35); - beton powinien cechować się mrozoodpornością i wodoodpornością - Na etapie realizacji zamówienia wymagana będzie deklaracja zgodności z obowiązującą normą. Na żądanie zamawiającego dostawca przedłoży wyniki badań specjalistycznego laboratorium drogowego potwierdzające spełnienie obowiązujących wymagań (receptura mieszanki betonowej potwierdzona - wydana przez specjalistyczne laboratorium drogowe). - Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających spełnienie wymogów Zamawiającego przez dostarczony beton pokrywa Dostawca. 3.2 3. Miejsce dostawy - plac budowy wskazany przez zamawiającego na wybranych drogach gminnych gminy Gródek nad Dunajcem. Beton powinien być dowieziony po nieutwardzonym korycie do miejsca wbudowania. 3.3. Szacowana ilość jednorazowej dostawy - 25-75 m3 betonu. 3.4. Dostawca udzieli gwarancji na przedmiot dostawy na okres 36 miesięcy. 3.5. Zamawiający zastrzega, że dostawa betonu winna nastąpić w terminie maksymalnie do 3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, potwierdzone na dzień przed dostawą. Zgłoszenie potrzeby dostawy nastąpi telefonicznie ,potwierdzenie faksem lub pisemnie. 3.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji zakupu dodatkowej ilości betonu - w maksymalnej ilości 500 m3 betonu. Umowa (umowy) w tym zakresie mogą zostać podpisane w terminie do 30 listopada 2010 roku 3.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości i wartości przedmiotu zamówienia. 3.8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: główny przedmiot: CPV: 44114000-2 Beton; CPV pomocnicze: 44114100-3 Gotowa mieszanka betonu: 3.9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy w ilości maksymalnie 20 % zamówienia podstawowego wynikającego z niniejszego przetargu - tj. w ilości 200 m3 betonu B-35. 3.13. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu oferty tej części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
3.12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy w ilości maksymalnie 20 % zamówienia podstawowego wynikającego z niniejszego przetargu - tj. w ilości 200 m3 betonu B-35.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.40.00-2, 44.11.41.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj, że: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają wiedzę i doświadczenie c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; b) Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców na podstawie niniejszej specyfikacji. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki Wykonawca spełnił. 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający - Gmina Gródek nad Dunajcem wymaga, by Oferent złożył wraz z ofertą następujące dokumenty: - W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik 2A część I), albo Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie (załącznik 2B część I) 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2) (posiadanie wiedzy i doświadczenia) Wykonawca przedłoży: 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; ) Zamawiający żąda wykazania, że wykonawca zrealizował lub realizuje dostawy betonu o wielkości co najmniej 750 m3 betonu B-35. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są w szczególności faktury z potwierdzeniem zapłaty, protokoły odbioru itp. Zamawiający dopuści również jako dowód inne dokumenty, jeśli będzie z nich wynikać, że dostawy realizowane przez wykonawcę zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, 2. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowania albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2010 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieData publikacji: 2010-03-19


Plik do pobrania: SIWZ 3410-04.2010 ver 0.0.doc
Plik do pobrania: wymagania odnośnie betonu.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom