Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
DOSTAWA BETONOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH W 2010 ROKUPowrót

Gródek nad Dunajcem 2010-04-15
RRL-3410-05/2010

Otrzymują:
Wykonawcy wg załącznika
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3410-06/2010.


I.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn. DOSTAWA BETONOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH W 2010 ROKU
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Oferta nr 4:
nazwa (firma) BRUK-BET sp. z o.o.
adres; Nieciecza 199; 33-240 Żabno
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 4 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm.), zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.
Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Prefabrykacji Budowlanych KOBET Henryk Kogut;
Ul. Grunwaldzka 70; 41-945 Piekary Śląskie
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 87,09

Oferta nr 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika; ul. Grabińska 8; 42-283 Boronów
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 94,15

Oferta nr 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe CHYŻBET Jan Łyś; Chyżne 111; 34-481 Chyżne
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 93,51

Oferta nr 4
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : BRUK-BET sp z o.o. Nieciecza 199; 33-240 Żabno
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100

Oferta nr: 5
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Centrum Bruku s.c. A.J. Chochorowscy; Ul. Partyzantów 15; 33-340 Stary Sącz
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 86,93


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem


1. Strona internetowa


Gródek nad Dunajcem: DOSTAWA BETONOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH W 2010 ROKU
Numer ogłoszenia: 71889 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA BETONOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY BETONOWYCH W 2010 ROKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa betonowych materiałów budowlanych - krawężników i obrzeży betonowych w 2010 roku, - krawężniki drogowe szare o wymiarach 30x20x100 cm - w ilości 4000 szt. - obrzeża betonowe szare o wymiarach 30x8x100 cm - w ilości 4000 szt. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4. Produkty betonowe 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do kwoty jaką przeznaczył na wykonanie zamówienia. 4. Krawężniki i obrzeża betonowe powinny zostać wytworzone zgodnie z PN-EN 1340:2004 5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca - na etapie realizacji- dla każdego z dostarczonych asortymentów dostarczył aprobatę techniczną, deklarację zgodności z normami polskimi lub europejskimi i/oraz dokument potwierdzający dopuszczenie danego rodzaju wyrobów do obrotu lub do stosowania w budownictwie. 6. Dostawa obejmuje załadunek, transport materiałów oraz ich rozładunek w gm. Gródek nad Dunajcem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający nie zapewnia rozładunku. Wykonawca winien zapewnić możliwość załadunku i rozładunku zamówionych wyrobów we własnym zakresie. 7. Cena oferty winna objąć koszt załadunku i rozładunku wyrobów na miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył zamówione wyroby (materiały) na paletach. 9. Cena (koszt) palet przekazanych Zamawiającemu wraz z wyrobami nie wchodzi w skład ceny ofertowej. 10. Palety zostaną zwrócone wykonawcy po wbudowaniu dostarczonych wyrobów. 11. Przewidywany przez zamawiającego termin wbudowania całości materiałów - nie mniej niż 6 miesięcy, nie więcej niż 24 miesiące. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu palet partiami (częściowego) w terminie wcześniejszym niż termin wbudowania całości..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
14. Zamawiający przewiduje, że może zostać udzielone zamówienie uzupełniające w ramach 20 % wartości zamówienia dodatkowego, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt. 6 i 7 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych Przewidywany maksymalny zakres zamówienia dodatkowego: 800 szt. krawężników i 800 szt. obrzeży.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj, że: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają wiedzę i doświadczenie c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia; d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; b) Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców na podstawie niniejszej specyfikacji. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki Wykonawca spełnił. 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający - Gmina Gródek nad Dunajcem wymaga, by Oferent złożył wraz z ofertą następujące dokumenty: - W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik 2A część I), albo Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie (załącznik 2B część I) 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

j.w.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

5. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, 6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowania albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieData publikacji: 2010-03-31


Plik do pobrania: SIWZ RRL 3410 6 2010.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom