Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odbudowa po powodzi dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r - wykonanie nawierzchni betonowychPowrót

Gródek nad Dunajcem 2010-05-05
RRL-3410-05/2010
Otrzymują:
Wykonawcy wg załącznika

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3410-07/2010.
I.

Część I:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn. Odbudowa po powodzi dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r – wykonanie nawierzchni betonowych - Droga gminna Radajowice w kierunku Schabiński (200 m)
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Oferta nr 1:
nazwa (firma) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-DROMEX sp z o.o.
adres Ul. Elektrodowa 45e; 33-300 Nowy Sącz

Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm.), zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.
Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr: 1
nazwa (firma) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-DROMEX sp z o.o.
adres Ul. Elektrodowa 45e; 33-300 Nowy Sącz
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100

Oferta nr 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa Posadowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 97,45

Część II:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn. Odbudowa po powodzi dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r – wykonanie nawierzchni betonowych - Droga gminna Gierowa – Zagórze (Wierchy) nr 290630K (300 m),
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Oferta nr 2:
nazwa (firma) Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka
adres Bartkowa Posadowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem

Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm.), zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.
Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr: 1
nazwa (firma) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-DROMEX sp z o.o.
adres Ul. Elektrodowa 45e; 33-300 Nowy Sącz
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 81,74

Oferta nr 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa Posadowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100

Część III
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn. Odbudowa po powodzi dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r – wykonanie nawierzchni betonowych - Droga gminna Jelna – Jelna Działy nr 290695K (200 m),
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Oferta nr 1:
nazwa (firma) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-DROMEX sp z o.o.
adres Ul. Elektrodowa 45e; 33-300 Nowy Sącz

Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm.), zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.
Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr: 1
nazwa (firma) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-DROMEX sp z o.o.
adres Ul. Elektrodowa 45e; 33-300 Nowy Sącz
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100

Oferta nr 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa Posadowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 97,39

Część IV:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn. Odbudowa po powodzi dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r – wykonanie nawierzchni betonowych - Droga gminna Przydonica (Dział) - Zbęk nr 290665K (425 m),
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 30 - 04 – 2010 r. tj. po upływie terminu składania ofert.

Powody unieważnienia (uzasadnienie faktyczne i prawne):
Uzasadnienie faktyczne:
W załączonym przedmiarze stwierdzono błąd dotyczący zakresu robót wymaganego dla prawidłowej realizacji zamówienia – w przedmiarze nie ujęto wyceny odwodnienia – korytek na całej długości drogi. Ponieważ błąd został wykryty trakcie analizy złożonych ofert,, nie można było go poprawić przez zmianę zakresu przetargu i w związku z powyższym postępowanie w części IV unieważniono, ponieważ realizacja zamówienia w zakresie wynikającym z przedmiaru nie leży w interesie publicznym, czego ze względu na termin nie można było wcześniej przewidzieć.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust 1) pkt 6 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr: 1
nazwa (firma) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-DROMEX sp z o.o.
adres Ul. Elektrodowa 45e; 33-300 Nowy Sącz
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100

Oferta nr 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa Posadowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 95,18

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad DunajcemGródek nad Dunajcem: Odbudowa po powodzi dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r - wykonanie nawierzchni betonowych
Numer ogłoszenia: 78421 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa po powodzi dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w 2010 r - wykonanie nawierzchni betonowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa następujących dróg gminnych wskazanych przez Zamawiającego: 1. droga gminna Radajowice w kierunku Schabiński (dz. ew. nr 87 obręb Radajowice) w km 0+000 do km 0+200 (200 m) - wykonanie nawierzchni betonowej; Szczegółowy zakres zawarty jest w szkicu i przedmiarze załączonym do specyfikacji. 2. droga gminna Gierowa - Zagórze (Wierchy) nr 290630K (dz. ew. nr 170 obręb Zagórze) w km 0+950 do km 1+250 (300 m) - wykonanie nawierzchni betonowej, Szczegółowy zakres zawarty jest w szkicu i przedmiarze załączonym do specyfikacji. 3. droga gminna Jelna - Jelna Działy nr 290695K (tzw. droga do Jasińskiej) (dz. ew nr 272 obręb Jelna) w km 0+000 do km 0+200 (200 m) - wykonanie nawierzchni betonowej, Szczegółowy zakres zawarty jest w szkicu i przedmiarze załączonym do specyfikacji. 4. droga gminna Przydonica (Dział) - Zbęk nr 290665K (dz. ew nr 538 obręb Przydonica) w km 0+800 do km 1+225 (425 m) - wykonanie nawierzchni betonowej, Szczegółowy zakres zawarty jest w szkicu i przedmiarze załączonym do specyfikacji. 1.2. Parametry nawierzchni betonowej : 1.2.1. BETON klasy B35 o konsystencji wilgotnej, - beton klasy C30/37 zgodny z normą PN-EN 206-1 (dawna norma PN-B-03264:2002 dla betonu B-35); 1.2.2. Beton powinien cechować się mrozoodpornością i wodoodpornością. Na etapie realizacji zamówienia wymagana będzie dołączenie deklaracji zgodności zastosowanego betonu z obowiązującymi normami. 1.2.3. Na żądanie zamawiającego wykonawca przedłoży wyniki badań specjalistycznego laboratorium drogowego potwierdzające spełnienie obowiązujących wymagań (receptura mieszanki betonowej potwierdzona - wydana przez specjalistyczne laboratorium drogowe). 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, szkicach i rysunkach stanowiących załączniki do specyfikacji. 1.4. Zamawiający zastrzega, że jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że konieczne jest wykonanie robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym - nie będzie to stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy poza kwotę wynagrodzenia wynikającą ze złożonej oferty, nawet jeśli w wyniku obmiaru powykonawczego okaże się, że rzeczywista wartość robót była wyższa od zakładanej. 1.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, a także uzyskał na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W razie potrzeby możliwy jest udział pracownika zamawiającego w wizji, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, z jednodniowym wyprzedzeniem. 1.6. W przypadku zastrzeżeń wykonawcy do opisu przedmiotu zamówienia jest on zobowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert, a zamawiający ustosunkuje się do tych uwag również na piśmie, z powiadomieniem o swojej decyzji wszystkich wykonawców. 1.7. Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi 3 lata. 1.8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: główny przedmiot: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 1.9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne drogi, traktowane jako całe zadanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych jedynie na część danej drogi. 1.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 1.12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, 1.13. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu oferty tej części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. 1.14. Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót budowlanych także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przedmiotu robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, albo Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców występujących wspólnie; 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy, do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli dotyczy;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeśli w podanym okresie wykonał nawierzchnię betonową na odcinku drogi o długości nie mniejszej niż 75 % długości drogi, o której wykonanie się ubiega.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

4. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 5. oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich upraw

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji, 9. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowania albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem Dziennik Podawczy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieData publikacji: 2010-04-08


Plik do pobrania: SIWZ RRL 3410 7 2010.doc
Plik do pobrania: 1 Radajowice.ZIP
Plik do pobrania: 2 Gierowa.ZIP
Plik do pobrania: 3 Jelna.ZIP
Plik do pobrania: 4 Przydonica.ZIP
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom