Portal Niedziela - 9 maja 2021 Grzegorza, Karoliny, Karola      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Sprzedaż nieruchomości gruntowejPowrót

Podaj treść przetargu...
Wójt Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33 ogłasza, że sprzeda w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość gruntową w terenie uzbrojonym położoną w miejscowości Biała Niżna, Gmina Grybów , powiat nowosądecki, województwo małopolskie, oznaczoną jako działkę ewidencyjną nr 452/15 o powierzchni 1,71 ha objętej KW Nr 44319 Sądu Rejonowego w Gorlicach , niezabudowaną , przeznaczoną w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów pod rzemiosło usługowe i produkcyjne z dopuszczeniem obiektów uciążliwych.
Nieruchomość ta leży bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej na trasie Krynica-Tarnów oraz w sąsiedztwie węzła kolejowego Stróże.
Cena wywoławcza działki wynosi 196.400,00 zł ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych ).
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 19.640,00 zł należy wpłacać na konto Urzędu Gminy w Grybowie nr 87970003-101-3600-1 lub w kasie Urzędu Gminy .
Oferty zawierające dane dotyczące oferenta , oferowaną cenę i sposób jej zapłaty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg" w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pokój nr 10 lub przesyłką pocztową , do dnia 09.06.2003 r. do godz. 15- tej. Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2003 r. o godz.10-tej. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje pod nr telefonu /0-18/ 445--02-03

Data publikacji: 2003-06-06
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom