Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Sprzedaż nieruchomości gruntowejPowrót

Podaj treść przetargu...
Wójt Gminy Grybów ul. Jakubowskiego 33 ogłasza, że sprzeda w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość gruntową w terenie uzbrojonym położoną w miejscowości Biała Niżna, Gmina Grybów , powiat nowosądecki, województwo małopolskie, oznaczoną jako działkę ewidencyjną nr 452/15 o powierzchni 1,71 ha objętej KW Nr 44319 Sądu Rejonowego w Gorlicach , niezabudowaną , przeznaczoną w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów pod rzemiosło usługowe i produkcyjne z dopuszczeniem obiektów uciążliwych.
Nieruchomość ta leży bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej na trasie Krynica-Tarnów oraz w sąsiedztwie węzła kolejowego Stróże.
Cena wywoławcza działki wynosi 196.400,00 zł ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych ).
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 19.640,00 zł należy wpłacać na konto Urzędu Gminy w Grybowie nr 87970003-101-3600-1 lub w kasie Urzędu Gminy .
Oferty zawierające dane dotyczące oferenta , oferowaną cenę i sposób jej zapłaty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "Przetarg" w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pokój nr 10 lub przesyłką pocztową , do dnia 09.06.2003 r. do godz. 15- tej. Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2003 r. o godz.10-tej. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacje pod nr telefonu /0-18/ 445--02-03

Data publikacji: 2003-06-06
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom