Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont dróg - wykonanie nawierzchni betonowej w miejscowości Biała Niżna, przysiółek "Granice".PowrótGmina Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza
przetarg nieograniczony
na remont drogi - wykonanie nawierzchni betonowej w miejscowości Biała Niżna, przysiółek „Granice”.

Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 30 czerwca 2003 r. do godz. 10.45 w siedzibie Urzędu Gminy
Grybów, ul. Jakubowskiego 33, sekretariat - pok.nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30 czerwca 2003 r. o godz.11.00. w siedzibie Urzędu
Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok.nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia : do 30 września 2003 r.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych i częściowych.
Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert : cena 80%, ocena techniczna(jakość) 20%.
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publ.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Tomasz Chronowski i Jacek Migacz – tel.0-18/ 445-00-29 codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 14.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.Data publikacji: 2003-06-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom