Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze "Podpołudnie" w miejscowości Cieniawa, "Bartykówka" w miejscowości Kąclowa i "Zalesie w miejscowości Stróże.Powrót

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza
przetarg nieograniczony
na wykonanie nawierzchni betonowej na drodze: „Podpołudnie” w miejscowości Cieniawa, „Bartykówka” w miejscowości Kąclowa
i „Zalesie” w miejscowości Stróże.

Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 11 lipca 2003 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy
Grybów, ul. Jakubowskiego 33, sekretariat - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11 lipca 2003 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu
Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia : do 30 września 2003 r.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych i częściowych.
Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert :
-cena 80% (najniższa cena maksymalna ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).
- ocena techniczna 20% (jakość).
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publ.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Tomasz Chronowski i Jacek Migacz – tel.0-18/ 445-00-29 codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 14.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Data publikacji: 2003-07-03
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom